Вы здесь: Читателю / Академічна доброчесність
Українська
Русский
Четверг, 20-01-2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

Академічна доброчесність

Дотримання академічної доброчесності, формування культури чесного навчання є важливим для розвітку всієї освіти, але так само важливими вони є для кожного учасника академічного процесу – студента чи викладача, адже безпосередньо впливають на рівень та якість знань, які вони отримують, і на те, якими спеціалістами вони стають в майбутьому. Добре підготовлені успішні спеціалісти з високою культурою щодо навчання і дотримання чітко визначених правил гри стануть тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому житті і долучитися до розбудови успішної держави.

 

Поняття академічної доброчесності


Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту»:
«Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень».

 


Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності


Для наголошення необхідності механізмів, які будуть регулювати, регламентувати та контролювати дотримання академічної доброчесності в українських університетах Міністерство освіти і науки України надіслало керівникам закладів вищої освіти рекомендації «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти». «Рекомендації» мають на меті забезпечити ЗВО в Україні практичними приписами щодо створення у них культури академічної доброчесності і механізмів, які забезпечуватимуть її підтримку. Вони складаються із шести розділів, кожен з яких присвячений аспектам формування навичок академічного письма, роботи з викладацьким колективом та студентами, санкціям за порушення принципів доброчесності, вдосконалення внутрішніх процедур академічної доброчесності, та дають орієнтири щодо вимог, які висуваються до письмових робіт, процедури їх перевірки на плагіат та захистів.

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.


Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

 

Нормативно-правова база

 1. Закон України «Про освіту».
 2. Закон України «Про вищу освіту».
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 4. Закон України «Про авторське право і суміжні права».
 5. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (НАЗЯВО).
 6. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо).