Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Saturday, 01.10.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

З днем незалежності України!

 

Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.

Ліна Костенко.

 

24 серпня 2022 року Україна святкує свій день незалежності, 31-й рік поспіль. Скільки в цьому святі краси, скільки радості, скільки свободи. І скільки сліз...

В котре українці зі зброєю в руках захищають власну свободу та територіальну цілісність держави.

Сьогодні Україна - це бренд незламності вільного народного духу, любові до своєї держави, підтримки своїх громадян. Я українець - це мати добре серце й відвагу, жити з великою надією навіть тоді, коли навколо темні плями, а зло так боляче вражає улюблену країну.

Віримо, все буде Україна

 

Конституція України: станом на 1 січ. 2006 р. / М-во юстиції України. - Київ, 2006. - 123 с.

Конституція України являє собою сукупність фундаментальних, юридично незаперечних норм, які поширюються на всі без винятку сфери суспільства. Будь-яка Конституція встановлює соціально-політичне обличчя держави, фіксує вихідні принципи їх функціонування й розвитку.
Прийняття п’ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції України стало найважливішою історичною подією в житті українського народу після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України і схвалення 1 грудня 1990 року всенародним голосуванням Акта проголошення незалежності України. Тим самим було завершено процес становлення України як суверенної держави, яка має свій Основний Закон. 
Конституційні положення є певною мірою програмою державотворення на найближчі десятиліття, ідеалом, який треба втілити у життя. Це стосується насамперед зовнішніх аспектів суверенітету держави, а також правового і соціального характеру держави.
В юридичній науці й практиці Конституція постає як основний, головний закон держави, який регламентує найважливіші з погляду держави суспільні відносини. До них належать засади суспільного ладу й політики, правового становища особи, державного устрою, організації та діяльності органів держави. Конституція також визначає герб, прапор, гімн та столицю держави.
Дата прийняття конституції в історії будь-якої держави представляє собою найважливішу віху, що відмічає переломний момент його розвитку.

Державний гімн України: попул. іст. нарис. - Київ : Муз. Україна, 2006. - 55 с.

Кожен народ має свої священні символи, котрі уособлюють його самобутність, національну єдність. Вони покликані підносити дух нації у боротьбі за свободуґ. Національну самоіднтифікацію та самоутвердження. До таких символів крім прапора та герб належить і гімн.
Справжнім всеукраїнським, національним, а згодом і державним гімном стала пісня “Ще не вмерла Україна” (автори — поет Павло Чубинський і композитор Михайло Вербицький). Адже пісенним символом народу може стати лише такий твір, де поетичний текст і музика являють собою органічну художню цілісність, бездоганно точно й чітко відтворюють національну ментальність, здатні піднімати на подвиги, на боротьбу за свободу і людські права.

Україна за роки незалежності, 1991-2003. - 5-те вид., перероб. та допов. - Київ : НОРА-Друк, 2003. - 560 с.

У книзі на основі статистичного матеріалу узагальнені основні напрями і шляхи ринкової трансформації економіки України за роки незалежності (1991-2003рр.), аналізуються форми і методи організації інститутів ринкової інфраструктури, впровадження механізмів ринкових відносин, формування економіки в умовах приватного підприємства та закладення ринкових засад у соціальній сфері.
Широко висвітлюється діяльність Президента України, спрямована на ринкову трансформацію національної економіки. На конкретних фактах і приладах показано значення і ефективність указів, розпоряджень, доручень Глави держави, проведених ним численних нарад та зустрічей з найбільш актуальних питань, подолання кризи перехідного періоду, стабілізації виробництва, забезпечення сталого зростання в економіці та закладення основ розв”язання соціальних проблем.

Iсторiя України : пiдруч. для студ. вузiв / [кер. авт. кол. Ю. Зайцев]; - Львiв : Свiт, 1996. - 488 с. : iл. - ISBN 5-7773-0263-7.

Серед видань, присвячених історії України, пропонований читачеві навчальний посібник виризняється як перша спроба осмислення історичного минулого України з позицій досягнень гуманітарних наук кінця XX ст. Віддаючи належне давній історії, автори все ж основну увагу зосереджують на висвітленні подій і явищ XX ст., зокрема його другої половини (виклад застійних часів, так і новітніх „патріотичних міфів”, послідовно і всебічно висвітлює історію української державності, героїчної і трагічної боротьби за її утвердження, історію формування українського народу, його перетворення у сучасну націю.

Лановик Б. Д. Iсторiя України : навч. посiб. / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. - 2-ге вид., перероб. i доп. - Київ : Знання, 2003. - 733 с. - ISBN 966-311-001-5.

На основі кращіх здобутків історіографії подано короткий огляд історії України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться тематика та плани семірських занять, індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації до цих завдань, перелік запитань для підготовки до екзаменів, хронолічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу „Історія України” для вищих навчальних закладів.

Малик Я. Iсторiя української державностi / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. - Львiв : Свiт, 1995. - 248 с. - ISBN 5-7773-0026-Х.

Навчальний посібник охоплює матеріал, що відповідає базовому курсу Історія України та її державність. Розглянуто основні етапи формування й розвитку української державності від найдавніших часів до сьогодення.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також учнів гімназій та інших закладів освіти.

Сергiйчук В. I. Нацiональна символiка Украiни : наук.-худож. кн. : для серед. та старш. шк. вiку / В. I. Сергiйчук. - Київ : Веселка, 1992. - 109 с. : iл. - ISBN 5-301-01287-8.

Україна як суверенна й незалежна держава має власні національні державні символи. У книзі дається детальний їх опис та рекомендації щодо обґрунтування державної і права на існування національної символіки. Державні символи – закріплені в законодавстві країни офіційні знаки, чи звукові вираження, що в короткій формі виражають одну чи кілька ідей політичного або історичного характеру і символізують суверенітет держави.
Відповідно до статті 20 Конституції України (1996р.) державними символами України є Державний герб України, Державний прапор України і Державний гімн України.

Iсторiя України та її державностi : навч. посiб. для студ. вузiв / I. Є. Дещинський, I. О. Гаврилiв, Р. Д. Зiнкевич та iн. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Львiв : Бескид Бiт, 2005. - 368 с. - ISBN 966-8450-16-7.

Навчальний посібник за змістом навчального матеріалу відповідає базовому курсу кафедри історії України, науки і техніки „Історія України та її державності” і рекомендований Міністерством освіти і науки України.
Автори пропонованого навчального посібника сподіваються на те, що він сприятиме насамперед, виробленню у студентів навичок систематичної самостійної роботи над опрацюванням джерел, документів, наукової літератури, періодичних видань на принципах науковості, історизму, об’єктивності, гуманізму та загальнолюдських цінностей; формування у майбутніх бакалаврів, спеціалістів, магістрів почуття патріотизму, національної гідності, правдивості в оцінці подій і фактів історії України та її державності; умінню логічно викладати фактичний матеріал, правильно оцінювати внесок нашого багатостраждального народу у розвиток світової цивілізації.

Нариси з iсторiї суспiльних рухiв та полiтичних партiй в Українi (XIX-XX ст.) : навч. посiб. / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, С. Д. Гелей та iн. ; за заг. ред. Я. Й. Малика. - Львiв : Свiт, 2001. - 296 с. - ISBN 966-603-132-9.

Навчальний посібник висвітлює процес і становлення суспільних рухів та політичних партій України, їх діяльність у XIX-XX ст. Особлива увага приділена періодам початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні у міжвоєнний період. Докладно описано місце і роль політичних партій на сучасному етапі розбудови української державності.
Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться питанням історії України.

Wednesday, 24.08.2022 09:13 Вік: 38 Днів