Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Wednesday, 23.06.2021
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Видатні вчені ХНАДУ

15 травня в Україні відзначають День науки. До цієї події наукова бібліотека підготувала книжкову виставку з деякими публікаціями видатних вчених ХНАДУ, які зробили наш університет відомим не тільки в Україні, а й за її межами та значним чином сприяли розвитку науки. Відмінні фахівці у своїй справі, професійний досвід яких передається від покоління до покоління.
Персоналії вчених розміщено за алфавітом прізвищ.

 

 

Абрамчук Федір Іванович (1948)

Професор, Д.Т.Н., лауреат Державної премії України

 

  Абрамчук Ф. I. Двигуни внутрiшнього згоряння : в 6-ти т. : пiдруч. для студ. вищих навч. закл. / Ф. I. Абрамчук, М. К. Рязанцев, А. Ф. Шеховцов ; за ред. А. П. Марченка, А. Ф. Шеховцова. - Х. : Вид-во ХНАДУ, 2004. - 322 с. : iлюстр. - ISBN 966-303-065-8.

У підручнику викладені наукові основи теорії надійності двигунів внутрішнього згорання. Подані сучасні методи прогнозування показників їхньої фізичної та параметричної надійності, забезпечення експлуатаційної безвідмовності, довглвічності. Розглянуто шляхи підвищення надійності ДВЗ різних типів та призначень.
Підручник призначений для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання». Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 

Батракова Анжеліка Геннадіївна (1963)

Професор, Д.Т.Н.

 

Батракова А. Г. Георадарнi дослiдження дорожнiх одягiв : монографiя / А. Г. Батракова, В. М. Ряпухiн, I. Б. Галащук ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 156 с. - ISBN 978-966-303-403-4.

На підставі вивчення та узагальнення методів неруйнівного контролю конструктивних шарів дорожнього одягу та грунтів земляного полотна, в роботі надано аналіз існуючих методів неруйнівного контролю будівельних конструкцій, визначено основні вимоги до програмного забезпечення візуалізації, обробки та інтерпретації даних георадарних досліджень. Запропоновано алгоритми та відповідне програмне забезпечення щодо інтерпретації результатів георадарних досліджень дорожніх одягів, експериментально подтверджено відтворюваність результатів вимірювань і стабільність роботи алгоритмів. Методику обстеження дорожніх одягів за допомогою георадарів проілюстровано прикладами лабораторних та польових обстежень конструкцій дорожнього одягу.

 

Біруля Олександр Костянтинович (1892-1967)

Ректор (1945-1959), професор, Д.Т.Н., заслужений діяч науки і техніки України

   

Бируля А. К. Эксплуатация автомобильных дорог : учеб. для студентов вузов / А. К. Бируля. - 3-е изд. - М. : Транспорт, 1966. - 325 с.

У книзі відображені технічний прогрес в області експлуатації автомобільних доріг, нові вимоги до доріг в зв'язку з швидким зростанням автомобільного транспорту в СРСР.
Основні розділи книги: транспортно-експлуатаційні показники автомобільних доріг, система і методи утримання та ремонту доріг, забезпечення безпеки руху, організація дорожньої служби, планування робіт по експлуатації доріг.

 

Богомолов Віктор Олександрович (1956)

Ректор (2021), професор, Д.Т.Н., заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України, лауреат Державної премії України

 

Моделирование систем управления в SIMULINK : учеб. пособие / [В. А. Богомолов, А. Г. Гурко, В. И. Клименко, Д. Н. Леонтьев, А. Н. Красюк] ; М-во образования и науки Украини, ХНАДУ. - Харьков : ХНАДУ, 2018. - 220 с. - ISBN 978-966-303-693-9.

Наведено відомості щодо використання однієї з найефективніших систем комп'ютерної математики MATLAB для аналізу і синтезу систем автоматичного управління. Матеріал грунтується на версії Simulink 7.8, що входить до складу пакету MATLAB R2011b.

 

Волков Володимир Петрович (1949)

Професор, Д.Т.Н., академік Транспортної академії України

 

Волков В. П. Теорiя руху автомобiля : пiдруч. для студ. вузiв / В. П. Волков, Г. Б. Вiльський ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ, Микол. полiтехн. iн-т. - Суми : Унiв. кн., 2010. - 319 с. - ISBN 978-966-680-541-9.

У підручнику відповідно до програми дисципліни «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» викладено її основи, які грунтуються на досягненнях сучасної технічної науки.
Для студентів вищих технічних навчальних закладів України, а також фахівців, які працюють у галузі конструювання, випробування й експлуатації автомомобілів.

 

Волков Михайло Іванович (1897-1977)

Професор, Д.Т.Н., академік транспортної академії України

 

Волков М. И. Дорожно-строительные материалы : учеб. для студентов вузов / М. И. Волков, И. М. Борщ, И. В. Королев. - М. : Транспорт, 1965. - 522 с. : ил.

У підручнику наведені відомості про матеріали, що застосовуються в дорожньому будівництві, розглянуті походження (генезис) природних матеріалів (кам'яних, глин, деревних) і способи виробництва, тобто технологічні процеси отримання штучних матеріалів (асфальтобетону, цементобетону і ін.), так як походження природних і технологія виробництва штучних матеріалів значною мірою визначають склад, структуру, а отже, і властивості цих матеріалів. Стосовно до кожного виду матеріалів викладаються область застосування, правила перевезення, зберігання і т. д.

 

Говорущенко Микола Якович (1924-2011)

Професор, Д.Т.Н., заслужений діяч науки і техніки УРСР, почесний автотранспортник України

 

Говорущенко Н. Я. Системотехника проектирования транспортных машин : учеб. пособие / Н. Я. Говорущенко, А. Н. Туренко ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2002. - 165 с. - ISBN 966-7839-23-0.

Розглядаються методологія і стадії проектування, функціональна і технічна надійність та надійність безпечного функціонування транспортних машин в заданих дорожніх і транспортних умовах. Особлива увага приділена удосконаленню математичних моделей і теоретичних основ проектування і конструювання на базі системного підходу за принципом алгоритму розрахунку й оптимізації процесів.

 

Гредескул Андрій Борисович (1917-2008)

Професор, Д.Т.Н.

 

Гредескул А. Б. Нові радянські автомобілі / А. Б. Гредескул. - Київ : Рад. Україна, 1961. - 52 с. : ілюстр.

У книзі в популярній формі розповідається про конструктивні особливості і техніко-економічні показники легкових та вантажних автомобілів, які випускались автозаводами СРСР.

 

Грушко Іван Макарович (1930-1998)

Ректор (1978-1992), професор, Д.Т.Н., академік Транспортної академії України, заслужений діяч науки і техніки України

 

Грушко И. М. Основы научных исследований : учебник / И. М. Грушко, В. М. Сиденко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Вища шк., 1983. - 224 с.

У навчальному посібнику викладено методологію і методику наукових досліджень. Наведено відомості про науку, методи обґрунтування теми теоретичних і експериментальних досліджень, засоби і способи вимірів, аналіз і особливості оформлення результатів досліджень, методи впровадження і розрахунку економічної ефективності. Висвітлено питання планування та організації наукових досліджень.

 

Дяченко Світлана Степанівна (1927)

Професор, Д.Т.Н., заслужений діяч науки і техніки України, Орден "За заслуги" 3 ступеня

 

Дяченко С. С. Матерiалознавство та технологiя конструкцiйних матерiалов : лаборатор. практикум для студ. / С. С. Дяченко, I. В. Пономаренко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 143 с. : iлюстр.

Лабораторний практикум включає 18 робіт, які допоможуть студентам засвоїти теоретичні положення дисципліни, ознацомитися з основами ливарного виробництва, порошкової металургії, обробки металів тиском, зварювання, обробки різанням, набути навики у вивченні макро- та мікроструктури, виконанні різних видів термічної обробки, визначенні механічних властивостей матеріалів. Практикум завершується роботою, в якій студент, користуючись загальними принципами, самостійно вирішує завдання вибору матеріалу та призначення термічної обробки конкретної деталі.

 

Золотарьов Віктор Олександрович (1938)

Професор, Д.Т.Н., заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України, орден "За заслуги" 3 та 2 ступеня

 

Золотарев В. А. Технические, реологические и поверхностные свойства битумов : избр. тр. / В. А. Золотарев. - СПб. : Славутич, 2012. - 148 с. : ил. - ISBN 978-5-902857-06-8.

Збірка вибраних праць, присвячених властивостям самого поширеного в світі дорожнього в'язкого - бітуму. Пріоритетна увага приділена залежностям класичних реологічних показників бітумів від темперетури, частоти деформування, консистенції і структурного типу. Наведено відомості про поверхневі властивості. Запропоновано оригінальні заходи оцінки адгезії і когезії, а також залежно цих показників від виду бітумів. Викладено особливості властивостей бітумів, отриманих окисленням і ваккумних дистиляцією. Видання призначено для працівників дорожньої і нафтопереробної галузі, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Кириченко Ігор Георгійович (1950)

Професор, Д.Т.Н., академік Підйомно-транспортної академії України, заслужений діяч науки і техніки України

 

Кириченко И. Г. Совершенствование технологии скреперных работ / И. Г. Кириченко, С. К. Ковалевский, М. М. Бессонов. - Х., 2015. - 124 с.

Монографія присвячена питанням підвищення ефективності роботи скрепера у складі потяга за рахунок визначення науково-обгрунтованих раціональних режимів роботи і вдосконалення конструкції зчіпного пристрою. Розроблена математична модель скреперного потяга, що враховує нелінійні характеристики тягових зусиль і сил опору копанню, дозволила дослідити процеси вантаження металоконструкції залежно від силових, швидкісних і вагових параметрів робочого процесу.

 

Клименко Валерій Іванович (1951)

Професор, Д.Т.Н., академік Транспортної академії України, лауреат Державної премії України

 

Автоматизацiя механiчної трансмiсiї автобусiв та вантажних транспортних засобiв : монографiя / [В. I. Клименко, В. О. Богомолов, М. Г. Михалевич, Д. М. Леонтьєв] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв : ХНАДУ, 2018. - 93 с.

Наведені результати наукових досліджень у галузі проектування автоматизованої механічної трансмісії автобусів та вантажних транспортних засобів. На основі математичних моделей запропоновані технічні рішення щодо зменшення часу синхронізації під час перемикання передач. Матеріали монографії містять роботи, що були виконані співробітниками кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

 

Кожушко Віталій Петрович (1940)

Професор, Д.Т.Н.

 

Кожушко В. П. Моделювання прольотних будов мостiв : монографiя / В. П. Кожушко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 195 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-303-322-8.

У монографії проведено аналіз методів розрахунку прольотних будов мостів. Детально розглянуто запропонований автором метод розрахунку. Наведено приклади визначення напружено-деформованого стану (НДС) прольотних будов різних конструкцій.

 

Назаров Леонід Володимирович (1938-2010)

Професор, Д.Т.Н., академік Транспортної академії України

 

Назаров Л. В. Динамика пневмоколесных землеройно-транспортных машин : дисс. ... доктора техн. наук / Л. В. Назаров ; ХГАДТУ. - Х., 1997. - 447 с.

Мета дисертаційної роботи полягає в розробці методів визначення головних параметрів і прогностичної оцінки комплексної навантаженості робочого і ходового обладнання, силових ланок тягового приводу енергонасичених асиметрично навантажених пневмоколісних ЗТМ і ПМ, що забезпечують створення в найкоротші терміни машин з найвищим виробничим потенціалом і достатнім рівнем довговічності.

 

Нічке Вільгельм Вільгельмович (1933-2020)

Професор, Д.Т.Н., почесний дорожник України, почесний працівник транспорту України

 

Нiчке В. В. Робочi процеси землерийно-транспортних машин i їх iнтенсифiкацiя : учбов. посiб. / В. В. Нiчке, М. А. Антонов, О. А. Єрмакова ; М-во освiти України, ХДАДТУ. - Х., 1995. - 153 с.

Розглядаються фізичні явища при руйнуванні грунту і його переміщенні в робочі органи землерийно-транспортних машин, розроблюються математичні моделі робочих процесів. Аналізуються можливості зменшення енергоємності розробки грунту, інтенсифікації робочих процесів, наводяться приклади практичної реалізації різних інтенсифікаторів.

 

Подригало Михайло Абович (1951)

Професор, Д.Т.Н., академік Транспортної академії України, заслужений діяч Транспортної академії України, лауреат Державної премії України

 

Подригало М. А. Новое в теории эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов : [монография] / М. А. Подригало ; МВД, нац. акад. внутр. войск МВД Украины. - Х. : НАВВ МВД Украины, 2013. - 221 с. - ISBN 978-966-8671-45-6.

У монографії, розрахованій на студентів, магістрантів і аспірантів автомобільної і тракторної спеціальностей вищих навчальних закладів, викладено нові сучасні погляди на теорію експлуатаційних властивостей автомобілів і тракторів. У роботі використані результати наукових досліджень автора і його учнів.

 

Решетніков Борис Володимирович (1913-1990)

Ректор (1959-1978), професор, К.Т.Н., заслужений працівник вищої школи УРСР

 

Решетников Б. В. Выбор грузоподъемности автомобильных поездов : дис. ... канд. техн. наук / Б. В. Решетников ; ХАДИ. - Х., 1949. - 162 с.

Дуже важливим, як з точки зору найбільш раціонального використання тягового автомобіля, так і з точки зору організації перевезень, є питання про доцільну вантажопідйомність автомобільних поїздів в тих чи інших умовах експлуатації.
Дослідження цього питання, розробка методики та встановлення вихідних положень щодо вибору кількості причепів до стандартних вантажних автомобілів є предметом даної роботи.

 

Туренко Анатолій Миколайович (1940-2020)

Ректор (1192-2020), професор, Д.Т.Н., академік Транспортної академії України, академік Нью-йоркської академії, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, лауреат Міжнародної Премії «Золотий Меркурій» (Англія), орден князя Ярослава Мудрого V ступеня

 

Туренко А. М. Оцiнка ефективностi гальмування транспортного засобу в структурi дослiдження дорожньо-транспортної пригоди : [монографiя] : присвяч. до 85-рiччя заснування ХНАДУ та 85-рiччя автомоб. ф-ту / А. М. Туренко, О. В. Сараєв ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 360 с. - ISBN 978-966-303-621-2.

Розглянуто сучасні показники аналізу дорожньо-транспортної пригоди та докладно подано процес гальмування транспортного засобу в контексті дослідження дорожньо-транспортної пригоди. Проаналізовано різноманітні теоретичні, експериментальні та експертні методи оцінки ефективності гальмування транспортного засобу. Наведено результати експерементальних досліджень з оцінки ефективності гальмування різних категорій транспортних засобів, а також саморобних спортивних та ретро автомобілів. Удосконалено та розроблено вимірювальну систему з оцінки ефективності гальмування транспортного засобу шляхом застосування сучасних аналогово-цифрових технологій. Зроблено наукові прогнози та наведені новітні технології дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

 

Холодов Андрій Михайлович (1916-1998)

Професор, Д.Т.Н., академік Будівельної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України

 

Холодов А. М. Землеройно-транспортные машины : справочник / А. М. Холодов, В. В. Ничке, Л. В. Назаров. - Харьков : Вища шк., 1982. - 191 с. : ил.

У довіднику описані технічні характеристики землерийно-транспортних машин (ЗТМ), їх тягачів і приводів управління, методи оцінки властивостей ґрунтів, необхідні для розрахунку режимів роботи і продуктивності ЗТМ, методики цих розрахунків, раціональні схеми робіт, способи підвищення продуктивності. Наведено відомості з технічної експлуатації ЗТМ, дані про відмови машин і способах їх усунення, відображені питання охорони праці.

 

Шинкаренко Володимир Григорович (1941)

Професор, Д.Е.Н., академік Транспортної академії України, заслужений діяч Транспортної академії України, заслужений діяч науки і техніки України

 

Шинкаренко В. Г. Маркетингова діяльність автотранспортного підприємства : навч. посiб. для студ. вузiв / В. Г. Шинкаренко ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 420 с. – ISBN 978-966-303-441-6.

У посібнику викладені теоретичні, методичні і практичні основи маркетингової діяльності автотранспортного підприємства. Наведені стратегічні аспекти маркетингової діяльності підприємства. Особливу увагу приділено розробці комплексу маркетингу окремих видів бізнесу автотранспортного підприємства.

Thursday, 13.05.2021 08:32 Вік: 41 Днів