Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Теоретична механіка

Вивчатимемо рух каменів, кинутих під кутом до горизонту, і яблук, що падають на голови з висоти.

Ісаак Ньютон

 

З приводу предмета механіки доречно послатися на слова авторитетного вченого-механіка С. М. Тарга із вступу до 4-го видання його широко відомого підручника теоретичної механіки: «Механікою у сенсі цього слова називається наука, присвячена вирішенню будь-яких завдань, пов'язаних з вивченням руху або рівноваги тих чи інших матеріальних тіл і при цьому взаємодій між тілами».

Теоретична механіка являє собою частину механіки, в якій вивчаються загальні закони руху та взаємодії матеріальних тіл, тобто ті закони, які, наприклад, справедливі і для руху Землі навколо Сонця, і для польоту ракети або артилерійського снаряда і т.п. одним з розділів фізики, теоретична механіка, увібравши в себе фундаментальну основу у вигляді аксіоматики, виділилася в самостійну науку і набула широкого розвитку завдяки своїм обширним та важливим додаткам у природознавстві та техніці, однією з основ якої вона є.

Метою вивчення дисципліни «Теоретична механіка» є формування необхідної бази знань для вивчення інших технічних дисциплін щодо профілю майбутньої професійної діяльності, таких як опір матеріалів та теорія механізмів та машин. Нині теоретична механіка є однією з фундаментальних дисциплін, що вивчаються на механіко-математичних факультетах університетів, а також у більшості технічних вузів країни.

Тарг С. М.   Краткий курс теоретической механики : учеб. для студентов втузов / С. М. Тарг. - 12-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 1998. - 415 с. - ISBN 5-06-003523-9.  
  У книзі викладено основи механіки матеріальної точки, системи матеріальних точок та твердого тіла в обсязі, що відповідає програмам технічних вузів. Наведено багато прикладів та завдань, розв'язання яких супроводжуються відповідними методичними вказівками.
Янчевский И. В.  Техническая механика : конспект лекций / И. В. Янчевский, А. С. Шарапата ; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 92 с. : ил.
  У конспекті лекцій розглянуто структурний та кінематичний аналізи механізмів, оцінку надійності деталей машин та аналіз їх окремих груп. Представлені основні гіпотези та механічні моделі, властивості, особливості, переваги та недоліки використання різних деталей, передач, механізмів, з'єднань та інше.
Романенко Л. Г.  Теоретична механiка : навч. посiб. для студ. вузiв / Л. Г. Романенко, В. Г. Солодов ; М-во освiти та науки України, ХДАДТУ, 2000. - 270 с. - ISBN 966-7839-06-0.
  У посібнику викладено основи теоретичної механіки точки та твердого тіла, елементи аналітичної механіки, стійкості та теорії коливань механічних систем.
Бiловол О. В.  Канонiчнi рiвняння i варiацiйнi принципи механiки : конспект лекцiй / О. В. Бiловол ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2008. - 22 с.
У конспекті лекцій викладено основні розділи аналітичної механіки, які включають варіаційні принципи, різні форми канонічних рівнянь механіки, рівняння Гамільтона-Якобі.
Механiка тiл, матерiалiв i машин : навч. посiб. для студ. вузiв / Б. П. Зайцев, В. М. Онищенко, Л. Г. Романенко, В. Г. Солодов ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2009. - 647 с.
Навчальний посібник містить основи механіки твердого тіла, теорії машин і механізмів, окремі розділи механіки деформованого тіла, які передбачуються програмою курсу інженерної механіки.
Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике : учеб. пособие для студентов втузов / И. В. Мещерский ; под ред. Н. В. Бутенина и др. - 36-е изд., испр. - М. : Наука, 1986. - 447 с.
  Навчальний посібник містить завдання з усіх розділів курсу теоретичної механіки. У ньому вміщено велику кількість завдань, що відображають розвиток сучасної техніки.
Солодов В. Г. Процессы переноса в сплошных средах : конспект лекций : для студентов спец. 7.070801 "Экология" / В. Г. Солодов, А. А. Тропина ; ХНАДУ. - Х., 2003. - 96 с.
У конспекті лекцій викладено основи теорії процесів переносу в суцільних середовищах. В єдиних позицій розглянуто процеси переносу маси, кількості  руху, теплоти: подано короткий вступ до феноменологічної теорії явищ переносу.
Engineering mechanics : theory and problems; навч. посiб. для студ. вузiв / V. G. Solodov, A. G. Avershin, Yu. V. Starodubtsev, A. A. Khandrimailov, O. N. Shipenko ; Kharkov national automobile and highway university. - Kharkov : KhNAHU, 2008. - 217 p. - ISBN 978-966-303-170-5.
Text book contains the elements of theory and examples of worked out typical problems in statics, kinematics, dinamics and analitical mechanics for normal courses of engineering mechanics in technical universities.
Яблонский А. А.    Курс теоретической механики : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Яблонский, В. М. Никифорова. - 8-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2001. - 763 с. - ISBN 5-8114-0390-9.
У підручнику наведено велику кількість практичних прикладів, є питання для самоконтролю.
Федулiна А. I. Теоретична механiка : навч. посiб. для студ. вузiв / А. I. Федулiна. - К. : Вища шк., 2005. - 319 с. : iлюстр. - ISBN 966-642-232-8.
У посібнику наведено розв’язування задач і доведення теорем методом рухомої графіки за допомогою поетапного накладання. Застосовано кольорові схеми і таблиці, які сприяють підвищенню ефективності засвоєння матеріалу.
Monday, 21.02.2022 07:24 Вік: 287 Днів