Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Світ шукає енергію

Мій двигун все ще має великий успіх.

Рудольф Дизель

 

Двигун - це складний і відповідальний агрегат автомобіля, що об'єднує в собі кілька систем і вузлів. Найбільш важливими системами двигуна є система живлення, система охолодження, система мастила і система випуску відпрацьованих газів.

Об'єктивну оцінку динамічних якостей автомобільного двигуна можна отримати при аналізі його зовнішньої швидкісної характеристики. Ефективність суспільного виробництва, темпи науково-технічного прогресу, раціональне використання паливних ресурсів усе в більшій мірі залежить від стану паливно-енергетичного комплексу. Найважливішою складовою частиною цього комплексу, поряд з електроенергетикою, є двигуни внутрішнього згоряння. Найвища економічність із усіх типів теплових двигунів, відносно невеликі габарити і маса, надійність і автономність забезпечили широке застосування ДВЗ у якості енергетичної установки на автомобільному, залізничному і водному транспорті, у сільскому господарстві і будівництві.

Винятково велика роль двигунів внутрішнього згоряння в економіці країн, що розвиваються. У багатьох країнах двигуни внутрішнього згоряння широко використовуються і для виробництва електроенергії. Важко переоцінити значення двигунів внутришнього згоряння і для економіки України. Сумарна потужність діючого на Україні парку двигунів внутришнього згоряння у кілька разів перевищує потужність стаціонарних електростанцій. Це співвідношення збережеться й у майбутньому.

Розвиток двигунів внутришнього згоряння (як і енергетики в цілому) все в більшій мірі визначається підвищенням вимог до паливної економічності, викидів токсичних речовин з відпрацьованими газами. Це обумовлено, по-перше, обмеженими запасами органічного палива, у першу чергу нафти, по-друге, підвищенням рівня забруднення атмосфери токсичними речовинами відпрацьованих газів двигунів внутришнього згоряння.

Проектами норм на викиди токсичних речовин з відпрацьованими газами передбачається подальше підвищення вимог до викидів токсичних речовин з відпрацьованими  газами, що потребує додаткових капіталовкладень, насамперед, в автомобільну промисловість.

У ряді країн розроблені довгострокові плани зниження експлуатаційних витрат палива різними типами двігунів. Розширюються дослідження з використання синтетичних видів палива для двигунів внутрішнього згоряння(метанолу, етанолу) і водню. 

Подальший розвиток автомобільних двигунів буде тісно пов'язаний з підвищенням продуктивності роботи автомобілів і поліпшенням їх експлуатаційних і екологічних характетистик; зменшенням витрат роботи, металу і експлуатаційних матеріалів на виготовлення, технічне обслуговування та ремонт ДВЗ; поліпшенням умов роботи обслуговуючого персоналу водіїв.

Розвиток автомобільних ДВЗ в сучасний період відбувається в умовах зменшення світових запасів нафти і природного газу, поступового переходу на альтернативні моторні палива в умовах підвищення вимог до економічних і екологічних характеристик автомобілів, що значно ускладнює вирішення питань, пов'язаних з поліпшенням споживчих якостей двигунів.

Досягнення більш досконалих показників і характеристик автомобільних двигунів можливе на основі підвищення ефективності робочих циклів, використання прогресивних конструктивних схем, в тому числі і з гібридними установками (ДВЗ тепловий елемент; ДВЗ акумулятор та ін.), більш широкого використання альтернативних палив.

Аналіз динаміки розвитку світового автомобільного дизелебудування показує, що вона буде позитивною і надалі.

 

 

Системы управления дизельными двигателями / [пер. с нем. Ю. Г. Грудского, А. Г. Иванова]. - 1-е изд. - М. : За рулем, 2004. - 478 с. : ил. - (Bosch). - ISBN 5-85907-348-8.

Книга містить докладні описи систем уприскування палива, механічного та електронного регулювання дизельних двигунів, дає уявлення про методи діагностики і спеціальне обладнання для регулювання систем живлення дизелів, а також про методи зниження токсичності відпрацьованих газів. Багато розділів супроводжуються історичними відомостями.

Кабанов А. Н. Основы использования природного газа в качестве топлива для автомобильных двигателей : монография / А. Н. Кабанов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 239 с. - ISBN 978-966-303-439-3.

В монографії виконано аналіз ситуації з запасами нафти і природного газу в світі і в Україні. Виконано аналіз екологічних переваг природного газу перед паливами нафтового походження. Виконано аналіз світового досвіду впровадження газового палива на автомобільному транспорті. Виконано аналіз світового досвіду конвертування різних двигунів на газове паливо. Запропоновано методологію дослідження конвертованого газового двигуна. Виконані дослідження з адаптації моделі проф. І. І. Вібе для розрахунку процесу згоряння газового двигуна з іскровим запалюванням. Запропоновано методику оптимізації регулювальних параметрів газового двигуна з метою забезпечення заданих показників токсичності відпрацьованих газів.

Автомобильные двигатели : учеб. пособие / И. И. Тимченко, А. И. Воронков, Д. И. Тимченко, Г. И. Тохтарь ; под ред. И. И. Тимченко; М-во образования и науки Украины; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2009. - 288 с. - ISBN 978-966-303-240-5.

В учбовому посібнику викладаються основи теорії, конструкції та розрахунку чотиритактних поршневих автомобільних двигунів та коротко їх можливих конкурентів: двотактних поршневих, газотурбінних, роторно-поршневих двигунів внутрішнього згоряння.

Степанов В. Н. Тюнинг автомобильных двигателей / В.Н. Степанов. - СПб., 2004. - 82 с. : ил. - ISBN 5-93392-048-7.

Книга містить опис основних заходів, спрямованих на підвищення потужності, економічності та екологічних характеристик автомобільних двигунів, а також на поліпшення їх динамічних якостей. Книга не має на меті дати готові рецепти для тюнінгу двигунів, тому вона забезпечена не фотографіями, а ілюстраціями у вигляді графіків, таблиць і принципових схем, що полегшують сприйняття викладеного матеріалу.

Технология двигателестроения : учеб. для студентов вузов / [А. И. Дащенко, П. Е. Елхов, А. Л. Еарунин и др.] ; под ред. А. И. Дащенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МАМИ, 2001. - 496 с. : ил. - ISBN 94099-003-7.

У підручнику, в доступній формі, комплексно розглянуті процеси отримання заготовок, прогресивні технологічні процеси механічної обробки, складання і вибору технологічного обладнання, висвітлені питання проектування технологічних процесів, питання точності та якості поверхонь деталей, а також методи їх зміцнення.

Богданов С. Н. Автомобильные двигатели : учебник / С. Н. Богданов, М. М. Буренков, И. Е. Иванов. - М. : Машиностроение, 1987. - 367 с. - (Для техникумов).

У підручнику викладені основи технічної термодинаміки і теплопередачі, теорії робочих процесів автомобільних двигунів, розглянуті основні рівняння гідродинаміки і процесів карбюрації в двигунах з іскровим запалюванням, паливоподаюча апаратура дизелів і процеси сумішоутворення в них; фактори, що впливають на показники робочого циклу і ефективність двигунів, їх характеристики, методи випробувань. Викладено основи кінематики і динаміки кривошипно-шатунного механізму, розглянуті конструкції механізмів і систем двигунів.

Дяченко В. Г. Двигуни внутрiшнього згоряння. Теорiя : пiдруч. для студ. вищих закл. / В. Г. Дяченко ; за ред. А. П. Марченка. - Х. : НТУ "ХПI", 2008. - 486 с. - ISBN 978-966-593-575-9.

В підручнику розглянуто основні визначення в двигунах, термодинамічні та дійсні цикли двигунів, їх показники, характеристики палив і робочого тіла, принципи організації та математичне моделювання робочих процесів, методи оцінки техніко-економічних показників, вибір параметрів робочих процесів і конструкції  двигуна.

Жилiн С. С. Теорiя двигунiв внутрiшнього згоряння : конспект лекцiй / С. С. Жилiн. - Х. : ХНАДУ, 2006. - 147 с.

У конспекті лекцій розглянутиі теоретичні основи робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння різних типів, питання, пов’язані з газообміном, сумішоутворенням і згорянням у ДВЗ. Акцентована увага на факторах, які впливають на ці процеси, а також на шляхах підвищення техніко-економічних і екологічних показників ДВЗ. Наведені методики розрахунку процесів робочого ціклу двигунів.

Использование альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания / А. П. Кудряш, В. П. Мараховский, А. А. Кайдалов, П. Я. Перерва // Вестник Харьковского государственного автомобильно-дорожного технического университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХГАДТУ ; редкол.: Э. В. Гаврилов (гл. ред.) и др. - Х., 2000. - Вып. 12-13. - С. 61-64.

У статті обґрунтовується концепція використання криогенного водню в якості палива для дизельного двигуна. Розглядаються і аналізуються різні варіанти організації робочого процесу дизельного двигуна, що працює на водні. Обговорюються особливості експериментальної паливної апаратури для подачі водню і результати експериментальних досліджень. Розглядається створення на сформульованих принципах екологічно чистого двигуна для транспортного засобу.

Левченко А. В. Системный подход в применении добавок, обеспечивающих восстановление эксплуатационных параметров двигателей внутреннего сгорания / А. В. Левченко, И. С. Наглюк, Д. В. Осипенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2016. - Вып. 74. - С. 100-105.

В статті запропоновано загальний методичний підхід до вирішення задачі застосування присадок до ДВЗ, що забезпечують відновлення його експлуатаційних параметрів без поточного ремонту, пов’язаного  з розбиранням двигуна і заміною  його деталей. Підхід грунтується на моделюванні і трибодіагностиці роботи основних вузлів тертя ДВЗ у лобораторних умовах.

Бганцев В. Н. Основные направления адаптации транспортных двигателей к бензоспиртовым топливам / В. Н. Бганцев // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Х., 2014. - Вып. 35. - С. 106-109.

В статті наведено окремі найбільш важливі, з точки зору застосування у транспортних двигунах, властивості бензоетанолів і основні напрями адаптації до них паливних систем двигунів.

Волков В. П. Методи визначення й оцiнювання показникiв оптимального температурного стану двигуна внутрiшнього згорання i транспортного засобу в умовах експлуатацiї / В. П. Волков, I. В. Грицук // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Х., 2015. - Вып. 37. - С. 13-21.

В статті наведено результати формування методів визначення та оцінки показників оптимального температурного стану двигуна внутрішнього згорання і транспортного засобу в умовах експлуатації за допомогою комплексної системи комбінованого прогріву на основі теплових акумуляторів фазового переходу.

Врублевський О. М. Дослiдження пускових якостей мiкролiтражного двигуна для спортивного автомобiля / О. М. Врублевський, А. П. Кузьменко, С. О. Подлiщук, В. О. Михайлов // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Х., 2015. - Вып. 36. - С. 99-104.

В статті подано результати дослідження пускових якостей мікролітражного двигуна, обладнаного системою електричного пуску, що призначено для автомобіля ХАДІ-34. Визначено шляхи зменшення часу пуску двигуна, що грунтуються на даних розрахунку та аналізі експерименту. Визначено вплив регулювальних параметрів на час пуску.

Улучшение характеристик газовоздушных каналов 1 8 головки блока цилиндров дизельного двигателя Fiat 1,3 Multijet / A. C. Пономарев, A. A. Метелев, М. Н. Немчикова, Д. А. Зайцев // Двигателестроение. - 2016. - № 1. - С. 18-24.

Стаття присвячена дослідженню газоповітряних каналів і клапанної щілини головки блоку циліндрів малорозмірного автомобільного дизельного двигуна. Як об'єкта випробувань був обраний дизельний двигун Fiat Multijet робочим об'ємом 1,3 літра. Метою роботи є поліпшення витратних характеристик газоповітряних каналів головки блоку циліндрів і збільшення закрутки потоку повітря в циліндрі шляхом оптимізації каналів, клапанів і сідел. На продувному стенді отримані порівняльні дані про витрату повітря і закрутки потоку повітря заводського і модернізованого варіанту головки блоку циліндрів, які показали істотні поліпшення характеристик об'єкта дослідження.

 

 

 

Tuesday, 30.10.2018 09:25 Вік: 4 Років