Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Saturday, 01.10.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Стандартизація – особлива галузь знань

Наука починається з тих пір, як починають вимірювати.
Точна наука немислима без міри.

Д. І. Менделєєв

 

Стандартизація є особливою галуззю знань, яка пов’язана з узагальненням передових досягнень науки і техніки і зміцнює ці досягнення в законодавчому порядку, що дозволяє ефективно застосовувати їх на будь-якому підприємстві.

Сучасний стан науково-технічного прогресу характеризується прискореним темпом розвитку науки і техніки, більш тісною взаємодією та впливом їх на виробництво. Розвиток техніки пов’язаний зі значним ускладненням обладнання, використанням різних систем машин і приладів, які взаємопов’язані між собою більш жорстким режимом їх експлуатації, використанням різних систем машин і приладів, які взаємопов’язані між собою більш жорстким режимом їх експлуатації, використанням широкої номенклатури речовин і матеріалів. Відбувається процес поширення кооперації і значне ускладнення зв’язків між галузями економіки, підприємствами та організаціями. Зростають вимоги до сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів і готової продукції. Першорядне значення набувають питання надійності та безпеки товарів виробничого призначення й народного споживання.
 
Стандартизація відіграє суттєву роль при керуванні економікою для підвищення ефективності й продуктивності суспільного виробництва та полипшення якості продукції. Вона акумулює найновіші досягнення науки і техніки, органічно поєднує фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє швидкому впровадженню наукових досягнень в практику, допомагає визначити найбільш економні та перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу і різних галузей економіки країни.

Метою стандартизації є встановлення положень, що забезпечують відповідність об’єктів стандартизації своєму призначенню та їх безпечність для життя, здоров’я, майна людей, збереження тварин, рослин й охорони природного довкілля, що створюють умови для раціонального використання всіх видів національних ресурсів, сприяють усуненню технічних бар’єрів у торгівлі та підвищенню конкурентноспроможності продукції до рівня розвитку науки, техніки і технологій та розвитку міжнародного економічного, наукового і технічного співробітництва.

Сьогодні різко зростає роль стандартизації як важливої ланки у сфері технічного регулювання – від наукових розробок до експлуатації та утилізації виробів. Стандартизація поєднує науку, техніку і виробництво, сприяє забезпеченню єдиної технічної політики в різних галузях економіки, технічному перезброєнню виробництва, широкому впровадженню сучасної техніки і процесів, механізації й автоматизації виробничих процесів, підвищенню якості товарів. Усе це створює умови для розвитку економіки країни.

 

 

Кириченко Л. С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : підручник / Л. С. Кириченко, А. А. Самойленко.- Х. : Ранок, 2008.- 240 с. - ISBN 978-966-672-131-3.

У підручнику викладені загальні науково–теоретичні та методичні основи стандартизації і сертифікаці, основні положення Національної стандартизації України і Національної системи сертифікаці УкрСЕПРО; вміщено відомості про міжнародну стандартизацію та сертифікацію, взаємозв’язок стандартизації та сертифікації з виробництвом продукції високої якості.

Кондратьєва І. Г. Метрологія і стандартизація : конспект лекцій / І. Г. Кондратьєва, С. В. Оксак ; М-во освіти і науки України, ХНАДУ.- Х. : ХНАДУ, 2010.- 111 с.

У конспекті лекцій розглянуті цілі, завдання і організація робіт із стандартизації, метрології, сертифікації і управління якістю в будівництві, зокрема при виробництві будівельних матеріалів.

Янушкевич Д. А. Міжнародна та національна стандартизація : навч.-метод. посіб. / Д. А. Янушкевич, О. А. Коваль ; М-во освіти і науки України, ХНАДУ.- Х. : ХНАДУ, 2010.- 295 с. - ISBN 978-966-303-336-5.

У посібнику розглянуто нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації як в України, так і за ії межами.

Желєзна А. О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : Навч. посіб. для студ. вузів / А. О. Желєзна, В. А. Кирилович ; М-во освіти і науки України; Житомир. держ. техн. ун-т.- К. : Кондор, 2009.- 796 с. - ISBN 966-7982-94-7.

У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу згідно  з типовою навчальною програмою. Лекційний матеріал дає напрямок для опрацювання навчально-методичної літератури та нормативно-техничної документації.

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посіб. для студ. вузів / В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха ; Укр. акад. зовніш. торгівлі.- 2-ге вид., допов.- К. : Кондор, 2004.- 229 с. - ISBN 966-7982-95-5.

У посібнику викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в України.

Якимчук Г. К. Взаємозамінність, стандартизація, метрологія та технічні вимірювання : підручник / Г. К. Якимчук, Ю. Є. Кирилюк, Г. А. Саранча ; М-во освіти і науки України, КПІ.- К. : Основа, 2006.- 559 с. : ілюстр. - ISBN 966-699-182-9.

У підручнику викладені основні положення та норми взаємозамінності у машинобудуванні, основи точності обробки та ії аналіз. Наведені основи теорії йомовірності в задачах точності та метрології, основи конструювання граничних калібрів; допуски і посадки різьбових з’єднань, підшипників кочення, зубчастих коліс та передач; допуски та посадки шпонкових, шліцьових, кутових та конічних з’єднань.

Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідальность, акредитація та управління якістю : підруч. для студ. вузів / Г. А. Саранча ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.- К. : Центр навч. л-ри, 2006.- 668 с. : ілюстр. - ISBN 966-364-223-8.

У підручнику викладено матеріал, що з’явився станом на 2004 р. у галузі стандартизації, метрології, відповідності, управління якістю продукції, послуг та довкілля. Особлива увага приділена Національній стандартизації.

Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : підруч. для студ. вузів / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак.- К. : Центр навч. л-ри, 2006.- 262 с. - ISBN 966-364-332-3.

У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно–правові, організаційні і методологічні основи стандартизації і сертифікації, як в України, так і за її межами. Підручник базується на досвіді вітчизнянної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національних організацій з метрології, стандартизації, сертифікації.

Боженко Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : Навч. посіб. / Л. І. Боженко ; Ред. Л. І. Крючкевич. - Львів : Світ, 2003.- 326 с. : ілюстр. - ISBN 966-603-200-7.

У посібнику викладено основні положення та методологія стандартизації, терміни й визначення, принципи та методи стандартизації, класифікації, систематизації та кодування технічної інформації.

Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : навч. посіб. для студ. вузів / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук.- К. : Академія, 2006.- 366 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-212-7.

У підручнику розкрито загальні засади метрології, стандартизації, сертифікації, а також особливості їх практичного використання в природоохоронній діяльності, подоланні екологічних проблем. Системно осмислено взаємозв’язок метрології, стандартизації і сертифікації, особливості функціонування цих наук у сфері прикладної діяльності, роль і завдання кожної з них у забезпеченні збереження довкілля і чкості життя людства.

Золотарев В. А. О структуре и содержании стандарта на дорожные асфальтобетоны / В. А. Золотарев // Автомоб. дороги. - 2012. - № 7. - С. 68-75.

Викладена в статті концепція стандарту на асфальтобетоні передбачає гармонійне об'єднання і взаємодоповнення наукових досягнень в країнах СНД і європейських стандартів.

Шаблов С. В. Стандартизация систем радиоскопического контроля с цифровой обработкой изображения / С. В. Шаблов // Технология машиностроения. - 2010. - № 4. - С. 47-50.

У статті розглянуті деякі принципові підходи до стандартизації радіоскопічного контролю, викладені в стандартах EN 13068–1: 1999,  EN 462–3: 1966 і EN 462–5: 1996.

Золотарёв В. А. Особенности стандартизации вязких дорожных битумов в Европейском Союзе и концепция ДСТУ 4044 / В. А. Золотарёв, Я. И. Пыриг, А. В. Галкин // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2017. - Вып. 79. - С. 11-16.

У статті наведено аналіз особливостей стандартизації в’язких і твердих нафтових дорожніх бітумів у Європейському Союзі. Розглянуто европейські стандарти на тверді бітуми та бітуми мультиград, які знаходять широке застосування для виробництва асфальтобетонів із підвищеним модулем пружності.

 

 

 

Tuesday, 19.02.2019 08:21 Вік: 4 Років