Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Saturday, 01.10.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Різноманітні напрямки та проблеми психології

Єдине, чим ви можете повністю управляти, - це ваші думки. Користуйтеся ними правильно.

Брайан Трейсі

 

Психологія – наука про те, як людина орієнтується у навколишньому світі. Живучи у цьому світі, людина певним чином ставиться до того, що в ньому відбувається. Вона намагається пізнати його, і не лише його, а ще й свій внутрішній психічний світ.

Будь-яка наука не обмежується лише збиранням і описуванням фактів, а переходить до їх пояснення шляхом виявлення законів, яким вони підпорядковані. Тому разом із психологічними фактами психологія вивчає і психологічні закономірності та психологічні закони. Психологічні закони не можна повністю розкрити без розуміння механізмів психічної діяльності.

За допомогою спеціальних методів вона виявляє особливості та закономірності розвитку психіки, функціонування ії механізмів.

Її завданнями є розкриття закономірностей і законів виникнення, розвітку і перебігу психічної діяльності людини, становлення її психічних властивостей.

Психологія з’ясовує життєве значеня психіки і сприяє підвищенню психологічної культури індивідів та суспільства.

Здобуті нею знання спрямовуються на підвищення якості життя, рівня навчальної та професійної підготовки, поліпшення психічного здоров’я людей та гармонізацію їх взаємовідносин.

У XXI столітті психологія вступила в період створення наукових основ розробки її найважливіших проблем. В даний час психологія має свій особливий предмет вивчення, свої специфічні завдання, свої спеціальні методи дослідження; вона в своєму розпорядженні мережу психологічних установ (інститутів, лабораторій, навчальних закладів, які готують кадри психологів), журналами. Систематично збираються міжнародні психологічні конгреси, психологи об'єднуються в наукові асоціації та товариства. Значення психології як однієї з найважливіших наук про людину в даний час усвідомлюється повсюдно.

 

 

Данилюк I. В. Iсторiя психологiї в Українi. Захiднi регiони (остання чверть XIX-перша половина XX столiття) : навч. посiб. / I. В. Данилюк. - К. : Либiдь, 2003. - 150 с. - ISBN 966-06-0227-8.

У навчальному посібнику висвітлено становлення психологічної думки в Західних регіонах України кінця XIX – першої половини XX століття на засадах культорологічного підходу. Розглядаються основні ідеї фундаторів психологічної науки даного регіону, характеризується значення цих ідей та їхній вплив на подальший розвиток вітчизняної психології.  

Ложкин Г. В. Практическая психология в системах "Человек-техника" : Учеб. пособие для студентов вузов / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. - К. : МАУП, 2003. - 296 с. : ил. - ISBN 966-608-232-2.

У посібнику розглянуті актуальні практичні та прикладні психологічні проблеми систем «людина - техніка», їх походження та види; особливості областей прикладних психологічних і міждисциплінарних знань (інженерна психологія, аргономіка і ін.) при проектуванні, забезпеченні функціонування, ефективності та надійності діяльності людини в людино-машинних системах.

Романов А. Н. Автотранспортная психология : учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Романов. - М. : Академия, 2002. - 224 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-1003-X.

У навчальному посібнику викладено основи психофізіології праці водія та інженерної психології. Описано чинники, що визначають надійність водіїв, і заходи щодо її підвищення в різних видах водійської діяльності; показано вплив психологічних і особистісних якостей, а також погодних умов на поведінку водіїв, представлені методи їх вдосконалення та тренування, технічні засоби психофізіологічного відбору водіїв. Розглянуто псіфізіологічні особливості управління автомобілем в нічний час і на великих швидкостях.

Карамушка Л. М. Психологiя освiтнього менеджменту : навч. посiб. для студ. вузiв / Л. М. Карамушка. - К. : Либiдь, 2004. - 424 с. - ISBN 966-06-0342-8.

У посібнику висвітлено науково-теоретичні засади психології освітнього менеджменту, розкрито особливості ії розвитку в зарубежній та вітчизняній науці.
На основі системно-структурного аналізу розглянуто психологічні особливості управління освітніми організаціями, подано їх специфіку порівняно з інщими соціальними сферами (бізнес, виробництво тощо). Проаналізовано психологічні характеристики суб’єкта і об’єкта управління та закономірності взаємодії їх. Представлено систему формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління, основні види психологічної допомоги їм.

Самыгин С. И. Психология управления : учеб. пособие / С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 508 с.

У навчальному посібнику викладаються психологічні основи менеджменту, формування колективу, взаємодії і управління з урахуванням психологічних особливостей (темперамент, характер, психосоциотип) людей. Розглядаються ефективні способи організації ділового спілкування та ефективної діяльності керівника.
Навчальний посібник містить психологічний практикум і тести для виявлення всебічних аспектів управлінської діяльності.

Психологiя вирiшення конфлiктiв : навч. посiб. / [В. О. Джелалi, А. В. Кудiн]. - К. ; Х., 2006. - 318 с. : iлюстр. - ISBN 966-8097-10-6.

У посібнику поданий основний матеріал по учбовому курсу «Конфліктологія». Матеріал у посібнику викладений таким чином, що в ньому подані практично всі відповіді на основні питання курсу, з якими студент може зустрітися на екзамені.
Посібник крім основного курсу доповнений коротким тлумачним словником психологічних термінів, тестами, вправами.

Цимбалюк I. М. Психологiя спiлкування : навч. посiб. / I. М. Цимбалюк. - К. : Професiонал, 2004. - 304 с. - ISBN 966-8556-09-7.

Змістом навчального посібника охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні й методичні аспекти оптимізації процесу спілкування, наводяться практичні рекомендації й тести.

Тараненко В. Управление персоналом, корпоративний мониторинг, психодиагностика : Тесты для отбора персонала / В. Тараненко. - 2-е изд. - К. : Ника-Центр, 2004. - 273 с. - ISBN 966-521-148-Х.

У книзі в популярній і захоплюючій формі розповідається про відбір, відстеження, прогнозування, навчання та підвищення якості персоналу - про все те, що включає в себе система корпоративного моніторингу персоналу. Безсумнівний практичний інтерес представляють тести з автоматичними інтерпретаторами.
Книга написана легкою, образною мовою, щоб нею могло скористатися, як можна більше широке коло управлінців.

Трофiмов Ю. Л. Iнженерна психологiя : пiдручник / Ю. Л. Трофiмов. - К. : Либiдь, 2002. - 262 с. - ISBN 966-06-0235-9.

У підручнику викладаються основні поняття інженерної психології. Розглядаються особливості функціонування системи «людина – машина», психофізіологічні засади й базові характеристики діяльності оператора в ній, а також комплекс питань, пов’язаних із проектуванням цієї системи.

Кириленко Т. С. Психологiя: емоцiйна сфера особистостi : навч. посiб. для студ. вузiв / Т. С. Кириленко. - К. : Либiдь, 2007. - 254 с. - ISBN 978-966-06-0440-7.

Навчальний посібник знайомить із загальним станом вивчення емоційної сфери психіки, емоцій і почуттів особистості в зарубіжній та українській психології. Основну увагу приділено теоріям емоцій, змістові емоційної сфери, емоційним рисам, переживанням та станам особистості, особливостям ії емоційного самопізнання.

Богданов Е. Н. Психология личности в конфликте : учеб. пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - М. : Питер, 2004. - 221 с. - ISBN 5-469-00230-6.

У книзі розглянуті психологічні та особистісні аспекти вивчення різних міжособистісних, міжгрупових і інших конфліктів: основні психологічні причини їх виникнення, зміст внутрішніх психологічних умов конфліктних особистостей, опис конфліктного протиборства як діяльності, спілкування в конфлікті тощо. З позицій особистісно-діяльнісного підходу проаналізовані конфлікти в освітніх установах, організаційні, політичні, етнічні конфлікти.

Овчаров A. A. Личностно-ориентированные подходы в управлении людьми / A. A. Овчаров // Психология и соционика   межличностных отношений. - 2017. -  № 7/8. - С. 20-24.

У статті, в рамках теорії менеджменту, описані системний, процесний і ситуаційний підходи в управлінні людьми. Показана ефективність юнгіанської та соціонічної моделей особистості для застосування в менеджменті.

Панок В. Г. Прикладна психологiя: узмістовлення / В. Г. Панок // Педагогiка i психологiя. - 2017. - № 2. - С. 50-62.

У статті висвітлено теоретико-методологічні підходи Г. О. Балла до визначення поняття «задача» і процесу ії розв’язування, а також показано місце задачі в структурі інтелектуальної діяльності. Зокрема, проаналізовано таку метакогнітивну складову, як самостійна постановка задачі, або, інакше, - інтелектуальна ініціація.

 

 

 

Monday, 08.04.2019 06:55 Вік: 3 Років