Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 30.01.2023
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Охорона праці

Від недотримання техніки безпеки людина може не тільки вмерти, але й народитися.

З часу виникнення людської цивілізації кожна людина дбала про власну безпеку та безпеку своїх близьких так само, як і людству доводилося дбати про безпеку свого існування. Трудова діяльність часто пов’язана з дією шкідливих й небезпечних факторів, вплив яких на людину залежить від значення їх параметрів, тривалості дії та особливостей організму.

Основним завданням охорони праці є гуманізація праці, під якою розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створювання умов для всебічного розвитку особистості.   

Актуальність проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності людини в світі значно зросла на початку третього тисячоліття. Сьогодні ця проблема стала пріоритетною для світової цивілізації.

Третьяков О. В. Охорона праці : навч. посіб. с тест. комплексом на CD / О. В. Третьяков, В. В. Зацарний, В. Л. Безсонний ; за ред. К. Н. Ткачука. - К. : Знання, 2010.- 167 с.+ CD - Гриф М-ва освіти і науки України. - ISBN 978-966-346-605-7.
У навчальному посібнику розкриваються основні теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою нормативної навчальної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України, і винесених для самостійного опрацювання згідно з навчальним планом.
Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вузів / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : Центр учеб. лит., 2011.- 221 с. - Гриф М-ва освіти і науки України. - ISBN 978-611-01-02469.
  В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та прктичних досліджень з дисципліни «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності» та методичні рекомендації для їх успішного виконання в умовах особистісно орієнтованого навчання. Серед цих завдань є такі, які стосуються проблем цивільного захисту населення, що досить актуально з позицій сьогодення.
Охорона працi : [навч. посiб.] / за ред. В. П. Кучерявого. - Львiв : Орiяна-Нова, 2007. - 367 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-2128-02-4.
У навчальному посiбнику подаються нормативно-правовi та органiзацiйнi засади охорони працi, висвiтлюються основи технiки безпеки працi, виробничої гігієни і санітарії та пожежної безпеки.
Охорона працi : навч. посiб. для студ. вузiв / Л. А. Катренко, Ю. В. Кiт, I. П. Пiстун. - Суми : Унiв. кн., 2011. - 540 с. - ISBN 978-966-680-431-3.
Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров’я та працездатності працівників, відомості з питань пожежної безпеки та практикум.
Охорона працi в Українi : нормат. база / упоряд. О. М. Роїна. - 6-е вид., змiн. i допов. - К. : КНТ, 2010. - 528 с. - ISBN 978-966-373-592-4.
  В збірник увійшли акти законодавства України, що регулюють відносини у сфері охорони праці громадян.
Практикум iз охорони працi : навч. посiбник / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, В. М. Сторожук та iн. ; Укр. держ. лiсотехн. ун-т ; за ред. В. Ц. Жидецького. - Львiв : Афiша, 2000. - 348 с. - ISBN 966-7760-09-Х.
  У навчальному посібнику подано практичний, теоретичний та довідковий матеріал щодо вирішення інженерних завдань з охорони праці, спрямованних на забезпечення безпечних та здорових умов праці. Посібник містить значну кількість прикладів щодо вирішення практичних завдань з техніки безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, пожежної безпеки.
Коваль В. І. Управлiння охороною працi в промисловостi : навч. посiб. для студ. вузiв / В. I. Коваль, В. А. Скороходов ; М-во освiти i науки України, Пiвденнослов'ян. iн-т. - К. : Професiонал, 2005. - 436 с. : iлюстр - ISBN 966-8556-99-2.
  У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні питання  управління охороною праці і даються практичні рекомендації зі створення безпечних умов роботи на промислових підприємствах. Особлива увага приділяється питанням виконання питанням виконання організаційних і технічних заходів щодо техніки безпеки при різних технологічних процесах.
Керб Л. П.   Основи охорони працi : навч. посiб. / Л. П. Керб ; КНЕУ. - 2-ге вид., без змiн. - К. : КНЕУ, 2006. - 215 с. - ISBN 966-574-522-0.
  У посібнику розглядаються  основні теоретичні й практичні аспекти охорони праці. Особлива увага приділяється  аналізу і профілактиці професійних захворювань та виробничого травматизму. Розкриваються економічні аспекти охорони праці.
Гандзюк М. П. Основи охорони працi : пiдруч. для студ. внз / М. П. Гандзюк, Є. П. Желiбо, М. О. Халiмовський. - К. : Каравелла, 2003. - 408 с.-(Вища освiта в Українi). - ISBN 966-8019-01-6.
  У підручнику наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неінонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються при роботі різних фізичних та електричних приладів та установок.
Мiнка С. В. Особливостi викладання радiацiйної безпеки при вивченнi дисциплiни "Основи охорони працi" / С. В. Мiнка, I. В. Шляхова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2012. - Вып. 59. - С. 42-46.
  В статті розглянуто особливості вивчення радіаційної безпеки, що є складовою частиною нормативної дисциплині «Основи охорони праці».
Сердюк Н. Н. Проблемы и перспективы развития систем управления условиями труда / Н. Н. Сердюк // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2012. - Вып. 59. - С. 70-74.
  У статті, в якості системи управління умовами праці на робочому місці пропонується система підтримки й ухвалення рішень, яка дозволила б визначати і прогнозувати зміни умов праці, а також оцінювати і передбачати негативні наслідки зміни умов праці на організм працюючої людини.

 
      

      
 

      

     


Friday, 19.06.2020 08:42 Вік: 3 Років