Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 30.01.2023
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Наукові дослідження

Нехай не гасне світ науки

Пантелеймон Куліш

Основною формою здійснення і розвитку сучасної науки є наукове дослідження. Наукові дослідження впливають на зростання суспільного продукту. Результати наукових досліджень є проміжним, а нерідко кінцевим продуктом виробництва.

Глобальним завданням науково-технічної діяльності у перспективі є створення стійкого, здатного до саморозвитку організаційно-економічного механізму виробництва інтелектуальної продукції, втілення ії у матеріальних формах. Такі форми мають сприяти сталому розвітку продуктивних сил суспільства і зростанню його життєвого рівня.

Сьогодні дослідження і методи науки широко використовуються у розробці програм соціального та економічного розвитку.

Ковальчук В. В. Основи наукових дослiджень : навч. посiб. / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. - 4-е вид., перероб. i доп. - К. : Професiонал, 2007. - 239 с. - ISBN 966-8556-00-3.
У посібнику висвітлено основні положення про науку, наукову творчість. Особливе місце відведено методологічним принципам визначення науки і наукових досліджень. Систематизовані правила оформлення курсових, дипломних, магістерських, дисертаційних та інших науково-дослідних робіт.
Стеченко Д. М. Методологiя наукових дослiджень : пiдручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. - К. : Знання, 2005. - 309 с. - ISBN 966-8148-83-5.
У підручнику розкриваються особливості науково- дослідної роботи як головного джерела набуття, примноження, оновлення людських знань. Висвітлено найважливіщі підходи до формування особистості вченого, оптимальної організації його праці.
Бiлуха М. Т. Методологiя наукових дослiджень : пiдручник / М. Т. Бiлуха. - К. : АБУ, 2002. - 479 с. - ISBN 5-11-004670-0.
  У підручнику висвітлено питання вибору й обгрунтування теми висування гіпотез і складання плану дослідження, інформаційного забезпечення, використання комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях.
Пiлюшенко В. Л. Наукове дослiдження : навч. посiб. : орг., методологiя, iнформ. забезп. / В. Л. Пiлюшенко, I. В. Шкрабак, Е. I. Славенко. - К. : Лiбра, 2004. - 344 с. - ISBN 966-7035-63-8.
  У посібнику розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми ії організації та управління, систему підготовки наукових кадрів в Україні. Висвітлено питання організації та проведення наукового дослідження і його інформаційного забезпечення.
Мигаль В. Д. Органiзацiя, методи та викладання результатов наукових дослiджень : навч.-метод. посiб. / В. Д. Мигаль ; М-во освiти i науки України ; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2009. - 273 с. - ISBN 978-966-303-201-6.
  У посібнику висвітлено етапи наукових досліджень, процеси пізнання об’єкта досліджень кваліфікаційних випускних робіт. Розглянуто основні методи теоретичних, фундаментальних, експериментальних, емпіричних та евристичних досліджень, вимоги до викладання результатів науково- дослідної роботи, наукових результатів, вкладу у науку.
Колесников О. В. Основи наукових дослiджень : навч. посiб. / О. В. Колесников. - 2-ге вид., випр. та допов. - К. : Центр учеб. лит., 2011. - 141 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-611-01-0164-6.
  У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень. Навчальний посібник  містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань.
Шейко В. М. Органiзацiя та методика науково-дослiдницької дiяльностi : пiдручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко ; М-во освiти України, ХДАК. - 4-е вид., випр. i доп. - Х. : Знання, 2004. - 307 с. - ISBN 966-8148-42-8.
  У підручнику розглядається коло проблем, пов’язаних з організацією та методикою науково-дослідніцької діяльності: вибір теми, визначення об’єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків.
Технологiя наукових дослiджень (на прикладах автомобiльного транспорту) : навч. посiб. для студ. вузiв / В. П. Волков, М. А. Подригало, В. М. Мiщенко, М. М. Альокса ; М-во освiти i науки України; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2008. - 381 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-303-180-4.
У навчальному посібнику викладено технологію наукових досліджень. Наведено відомості про науку, методи обгрунтування теми теоретичних й експериментальних досліджень, засобів і способів вимірювань. Висвітлено питання планування та організації наукових досліджень.
Крушельницька О. В. Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень : навч. посiб. / О. В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2003. - 189 с. - ISBN 966-7982-35-1.
У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки, організацію та методологію наукових досліджень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень студентами.
Основи наукових дослiджень (методи, задачi, приклади) : навч. посiб. / [Н. Ю. Шраменко, О. В. Павленко, В. С. Наумов, О. В. Потапенко] ; пiд ред. Є. В. Нагорного ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2015. - 156 с. - ISBN 978-966-303-659-5.
У посібнику викладено основи використання імітаційного моделювання при вирішенні наукових задач. Також наведені приклади: використання імітаційних  моделей при вирішенні деяких науково-прикладних задач в області транспорту.
Friday, 30.10.2020 10:46 Вік: 2 Років