Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Sunday, 29.01.2023
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Митна справа України

Поки будуть держави друг від друга окремими, з незалежними своїми цілями, засобами і урядами - до тих пір буде потреба в митницях.

Д. І. Менделєєв


На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізольовано. Пріоритетним принципом формування та розвитку зовнішньої політики України є суверенітет та дотримання національних інтересів.
Митна справа – це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях.
Митна справа України містить безпосередньо митну політику України, порядок та умови переміщення товарів і транспортних  засобів через митний кордон України, справляння митних платежів, митне оформлення, митний контроль та інші засоби реалізації митної політики.
Джерела мітної справи – це вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні форми вираження та закріплення норм митної справи, надання їм юридичного, загальнообов’язкового значення.
У нових умовах митна справа виступає не лише як інструмент та провідник зовнішньоекономічної діяльності, а й має важливіще значення, стаючи регулятором і засобом формування нових економічних відносин та зв’язків.

Жорiн Ф. Л.    Правовi засади митної справи України : навч. посiб. / Ф. Л. Жорiн, I. Н. Заягiна ; за заг. ред. Ф. Л. Жорiна. - К. : Магiстр-XXI сторiччя, 2005. - 384 с. - ISBN 966-8817-00-1. 
  У посібнику розглянуто правові основи організації митної справи в Україні з урахуванням положень Митного кодексу України від 11.07.2002 р.  та розроблених відповідно до цього окремих законів, інших нормативних актів.
Основи митної справи в Українi : навч. посiб. / А. А. Дубiнiна, С. В. Сорокiна. - К. : ВД "Професiонал", 2004. - 359 с. - ISBN 966-8556-13-5.
  У навчальному посібнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій.
Технiчнi засоби митного контролю : пiдруч. для студ. вузiв / I. I. Кельман, Є. К. Вiльковський, I. В. Ємченко та iн. - Л. ; К. : Трiада плюс, 2007, 2007. - 391 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-486-003-8.
  У підручнику розглядаються основні засади організації та проведення митного контролю транспортних засобів та вантажів, що переміщуваються через митний кордон України.
Дудчак В. I.   Митна справа : навч. посiб. / В. I. Дудчак, О. В. Мартынюк. - К., 2002. - 310 с. - ISBN 966-574-250-7.
  У навчальному посібнику на основі головних законодавчих актів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність , розкриваються структура митної служби України, механізм процедури митного контролю, декларування товарів, правила розрахунку та оплати митних платежів, визначається поняття порушення митного законодавства та відповідальності за нього.
Митна справа : навч. посiб. для студ. вузiв / [О. Є. Кузьмiн, О. Г. Мельник, О. Ю. Григор'єв та iн.] ; М-во освiти i наки України, Нац. ун-т "Львiв. полiтехнiка". - Львiв : Львiв. полiтехнiка, 2015. - 232 с. - ISBN 978-966-607-767-1.
  Навчальний посібник побудований з урахуванням нового Митного кодексу України, в ньому висвітлено основні положення організування митної справи в Україні. Розглянено в логічній послідовності питання декларування, митного оформлення, контролю товарів та інших предметів під час перетину митного кордону України, а також види і порядок нарахування митних платежів.
Макогон Ю. В.    Митна справа : навч. посiб. для студ. вузiв / Ю. В. Макогон, А. Б. Яценко ; ДНУ. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 218 с. - ISBN 966-364-061-8.
  У навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні і практичні аспекти митної справи: методи й інструменти митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, види нетарифного регулювання, особливості застосування в Україні митних режимів, особливості митної справи в іноземних країнах і економічних угрупованнях.
Дубiнiна А. А.  Митна справа : пiдруч. для студ. вузiв / А. А. Дубiнiна, С. В. Сорокiна, О. I. Зельнiченко ; М-во освiти i науки України, Харкiв. держ. ун-т харчування та торговлi. - К. : ХДУХТ, 2010. - 319 с. - ISBN 978-966-370-135-6.
  У підручнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Викладені питання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу.
Митний контроль на автомобiльному транспортi / В. А. Писарев, О. В. Рождественский, М. М. Чечель, П. В. Пашко ; за ред. М. М. Каленського, П. В. Пашка. - К. : Знання, 2003. - 189 с. - (Митна справа в Українi). - ISBN 966-620-206-9.
  У книзі розкриваються загальні положення та особливості здійснення митного контролю за переміщенням  товарів автомобільним транспортом, наводяться характеристики основних документів, необхідних для митного оформлення товарів і автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення.
Митне обслуговування транспортних перевезень : навч. посiб. для студ. вузiв / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, О. С. Скибiнський, А. В. Тодощук. - Львiв : Новий свiт-2000, 2016. - 474 с. - ISBN 978-966-418-088-4.
У навчальному посібнику розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів пропуску пасажирів, здійснення експедиторського обслуговування тощо.
Єрофєєнко Л. В.   Митне право : конспект лекцiй / Л. В. Єрофєєнко ; М-во освiти i науки України; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2008. - 97 с.
В конспекті лекцій розглянута система митного права України, досліджені об’екти галузі, основні принципи митного регулювання та митного контролю, правове положення та види митних органів, основні митні операції та типові порушення митного законодавства.
Основы таможенного дела в Украине : учеб. пособие / под ред. Н. Н. Каленского, П. В. Пашко. - К. : Знання, 2003. - 495 с. - (Митна справа в Українi). - ISBN 966-620-193-3.
У навчальному посібнику детально розглядаються поняття і сутність митного контролю, порядок оформлення вантажів, нарахування митних платежів при здійсненні експортно-імпортних операцій, структура митних органів та завдання щодо захисту економічних інтересів держави.
Владимиров К. М. Митне регулювання : навч. посiб. / К. В. Владимиров, В. Ю. Бардачова. - 2-ге вид. - Херсон : Олдi-плюс, 2002. - 335 с. - ISBN 966-7914-35-6.
У навчальному посібнику систематизується і аналізується використання способів митно-тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів, предметів і валюти.
Monday, 29.03.2021 06:33 Вік: 2 Років