Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 15.08.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Кириченка Ігоря Георгійовича

Народився 16 квітня 1950 р. у м. Харків. У 1967 р. закінчив середню школу №11 і вступив до Харківського автомобільно-дорожнього інституту на механічний факультет, який закінчив у 1972 р.

Починаючи з 1972 р. Ігор Георгійович на все життя поєднав свою долю з кафедрою будівельних і дорожніх машин. Був інженером науково-дослідницького сектору, аспірантом, асистентом, доцентом.
В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1996 р. і до цього часу є деканом механічного факультету.

У 2004 р. став професором кафедри будівельних і дорожніх машин. У 2006 р. був лауреатом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини- кращі імена, у номінації «декан».

Докторську дисертацію І. І. Кириченко захистив у 2012 р. Має понад 200 наукових і методичних публікацій, серед яких сім навчальних посібників і п’ять монографій.

У сфері наукових інтересів  І. Г. Кириченка - розробка ефективних засобів механізації будівельних робіт, принципи модульного проектування машин з використанням сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій. За цією тематикою він підготував п’ятьох кандидатів технічних наук, зараз готує до захисту двох докторантів.

Ігор Георгійович - відмінник освіти України,  почесний дорожник України та почесний працівник транспорту України. Він також нагороджений нагрудним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом універиситету», усіх трьох і найвищого ступеня.

Шановний Ігоре Георгійовичу, прийміть  наші  вітання з нагоди юбілею, зичимо Вам міцного здоров’я, миру, благополуччя, щастя, творчого натхнення та успіхів у Вашій освітній та науковій роботі.

Науковi основи створення високоефективних землеройно-транспортних машин : навч. посiб. для студ. вузiв / I. Г. Кириченко, Л. В. Назаров, В. В. Нiчке та iн. ; пiд ред. I. Г. Кириченко. - Х., 2003. - 585 с. - ISBN 966-303-032-1.
Розглянуто фізичні явища при розробці грунту і переміщенні його в робочі органи землерийно-транспортних машин. Визначаються динамічні навантаження для сучасних пневмоколісних машин, прогнозуються основні параметри цих машин, їх навантаженість, приводяться матеріали з оцінки надійності машин, в першу чергу прискореними випробуваннями, приведена концепція модульного створення машин.
Аврунiн Г. А. Основи об'ємного гiдропривода i гiдропневмоавтоматики : навч. посiб. для студ. вузiв / Г. А. Аврунiн, I. Г. Кириченко, I. I. Мороз ; М-во освiти i науки України ; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2009. - 423 с. - ISBN 978-966-303-260-3.
Представлені  конструкції гідромашині і гідроапаратів, гідравлічні принципові схеми і розрахункові залежності для визначення характеристик об’ємніх гідроприводів. Розглянуті питання автоматизації і енергозбереження, що реалізовується за допомогою сучасних пристроїв електрогідропнеавтоматики, наведені рекомендації з експлуатації.
Аврунин Г. А. Эксплуатация гидравлического оборудования строительных и дорожных машин : учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Аврунин, И. Г. Кириченко, В. Б. Самородов. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 438 с. - ISBN 978-966-303-571-0.
  Представлені типові конструкції гідромашин гідравлічні принципові схеми гідроапаратів, використовуваних у гідроприводах будівельно-дорожніх, підйомно-транспортних машин і тракторів. Розглянуто питання експлуатації гідроприводів, включаючи технічне обслуговування і діагностування, методики стендових випробувань, вибір пристроїв для кондиціонування робочої рідини та основи ремонту гідропристроїв.
Основи технiчного регулювання будiвельно-дорожнiх машин : навч.-метод. посiб. / [I. Г. Кириченко, Р. М. Трiщ, Д. А. Янушкевич, В. I. Молявко, Д. Є. Петрукович] ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 512 с. - ISBN 978-966-303-610-6.
  Висвітлено основні положення основ технічного регулювання будівельно-дорожніх машин.
Особливу увагу приділено національній системі  стандартизації системи, сертифікації продукції та систем керування  якістю, систем керування довкіллям сертифікації УкрСЕПРО та процедурам оцінювання відповідності  як в Україні, так і в зарубіжних країнах.
Аврунiн Г. А. Гiдравлiчне обладнання будiвельних та дорожнiх машин : навч. посiб. для студ. вузiв / Г. А. Аврунiн, I. Г. Кириченко, В. Б. Самородов ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2016. - 436 с. - ISBN 978-966-303-639-7.
  Представлені  конструкції гідромашин  і  гідроапаратів, гідравлічні принципові схеми та алгоритми розрахунку об’ємних гідроприводів різних типів. Розглянуті питання автоматизації  та енергозбереження в об’ємних гідроприводах, реалізовані за допомогою сучасних пристроїв електрогідропневмоавтоматики, наведені рекомендації  з експлуатації.
Объемный гидропривод в мобильных подъемниках с рабочими платформами : монография / [И. Г. Кириченко, Г. А. Аврунин, В. Б. Самородов, А. В. Ярыжко] ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Харьков : ХНАДУ, 2018. - 296 с. - ISBN 978-966-303-719-6.
  Представлені класифікація, номенклатура і основні технічні характеристики мобільних підйомників з робочими платформами (МПРП), розглянуті їх принципові гідравлічні схеми на автомобільному, самохідному і причепному видах шасі. Особлива увага приділена гідропристроям і причіпному видах шасі. Особлива увага приділена гідропристроям що забезпечують безпеку і надійність роботи МПРП.
Кириченко И. Г.  Совершенствование технологии скреперных работ / И. Г. Кириченко, С. К. Ковалевский, М. М. Бессонов. - Х., 2015. - 124 с.
  Монографія присвячена питанням підвищення ефективності роботи скрепера у складі потяга за рахунок визначення науково-обгрунтованих раціональних режимів роботи і вдосконалення конструкції зчіпного пристрою. Розроблена математична модель скреперного потяга, що враховує нелінійні характеристики тягових зусиль і сил опору копанню, дозволила дослідити процеси вантаження металоконструкції залежно від силових, швидкісних і вагових параметрів робочого процесу.
Кириченко I. Г. Комп'ютерне моделювання елементiв технологiчного процесу виготовлення цементобетону / I. Г. Кириченко, О. В. Єфименко, Т. В. Плугiна // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; [редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др.]. - Х., 2014. - Вып. 65/66. - С. 75-78.
  Наведено результати  комп’ютерного моделювання елементів технологічного процесу  виготовлення цементобетону за допомогою віртуальної лабораторії LabVIEW.
Кириченко I. Г. Конструктивнi та силовi параметри фрикцiйних муфт пiдвищеної навантажувальної здатностi / I. Г. Кириченко, В. О. Малащенко, Б. В. Торбич // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2016. - Вып. 73. - С. 123-129.
  Запропоновано конструкцію фрикційної муфти підвищеної навантажувальної здатності для різноманітних машин, що обладнуються двигунами внутрішнього згорання, та механічних приводів для запобігання їх перевантаженням. Наведено розрахункові схеми,аналітичні вирази та результати порівняльного кількісного аналізу основних геометричних параметрів відомих муфт та запропонованої конструкції.
Кириченко I. Г. Огляд досягнень та напрямки дослiджень комп'ютерного моделювання машин i механiзмiв у ХНАДУ / Кириченко I. Г., Чернiков О. В., Ходирєв С. Я. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2019. - Вип. 87. - С. 7-12.
  Наведено огляд створених 3-D моделей механізмів та дорожніх машин, які були розроблені під керівництвом викладачів кафедр інженерної та комп’ютерної графіки та будівельних і дорожніх машин ім. А. М. Холодова за участі студентів та аспірантів. Окреслено перелік можливих завдань для вирішення методами комп’ютерного моделювання.

 

 

Tuesday, 14.04.2020 09:24 Вік: 2 Років