Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
понеділок, 21.10.2019
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
eLIBRARY.RU — Наукова електронна бібліотека
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
КиберЛенинка — Наукова електронна бібліотека

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До 60-річчя від дня народження Н. В. Саєнко

Саєнко Наталія Віталіївна народилася 18 червня 1959 р. у м. Ніжин Чернігівської обл.
У 1976 р. закінчила Полтавську СШ №13. У 1982 р. Харківський державний університет ім. О. М. Горького (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна).
У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
Після захисту у 2012 р. докторської дисертації отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук.
Наталія Віталіївна досліджує гуманістичні засади реформування вищої технічної освіти та проблеми культурологічної підготовки студентів ВНЗ; розробляє шляхи підвищення якості іншомовної освіти тих, хто навчається, зокрема вдосконалення механізмів пам’яті  під час вивчення іноземних мов.
Нагороджена почесним знаком  ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» III ступеня, низкою грамот обласної та міської адміністрації.
Вітаємо Наталію Віталіївну з днем народження. Бажаємо величезних професійних успіхів та подальшого творчого зростання.

 

 

Саєнко Н. В. Mechanical engineering : навч. посiб / Н. В. Саєнко, I. Г. Кириченко, А. С. Шарапата ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 324 с. - ISBN 978-966-303-142-2.

Навчальний посібник приназначений для формування професійної комунікативної компетенції, необхідної для адекватної поведінки в реальних академічних і професійних сферах і ситуаціях.  Призначений для студентів механічних факультетів ВТНЗ, а також може бути використаний магістрантами, аспірантами, фахівцями в галузі машинобудування, які вивчають англійську мову.

Англiйська мова : для студ. транспорт. вищ. навч. закл. / Є. М. Воронова, О. В. Литвиненко, С. В. Понiкаровська, Н. В. Саєнко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х., 2002. - 177 с. - ISBN 966-7839-97-4.

Підручник дає необхідний матеріал для розвитку у студентів технічних  вузів (транспортного профілю) навичок спілкування в рамках повсякденної тематики, підготовки до роботи з науковою літературою англійською мовою (переклад, різні види читання, професійне спілкування), а також знайомства з лінгвокраїнознавчою інформацією за темами, зв`язаними з їхньою майбутною спеціальністю, відповідно до Програми викладання іноземних мов у технічному вузі.

Англiйська мова для зовнiшньо-економiчної дiяльностi : навч.-метод. посiб. / [Н. В. Саєнко, О. В. Литвиненко, С. В. Понiкаровська, Ж. П. Безцiнна, Л. В. Гаврилюк, О. В. Гур'єва, Н. В. Руденко, Н. С. Скрипник, Г. О. Слиська, О. О. Чевичелова] ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 335 с. - ISBN 978-966-303-368-6.

Відповідно  до Державних стандартів з іноземної мови для спеціальності «Міжнародна економіка»  наведено матеріали англійскою мовою, які висвітлюють аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Призначений для студентів економічного напряму.

Саєнко Н. В. Automation and computer-integrated technologies : навч. посiб. / Н. В. Саєнко, С. В. Понiкаровська ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 208 с. - ISBN 978-966-303-411-9.

Метою посібника є практичне опанування студентами магістратури англійскою мовою в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої інформації з фаху під час читання англомовних джерел, реферування та анотування текстів зі спеціальності.

Саєнко Н. В. Теоретичнi та методичнi засади культурологiчної пiдготовки майбутнiх iнженерiв : монографiя / Н. В. Саєнко ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 333 с. - ISBN 978-966-303-423-2.

Представлено систему культурологічної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів, обгрунтовано теоретичні та методичні засади формування інженера-інтелігента як особистості, що поєднує професіоналізм, високий загальнокультурний рівень та духовно-етичну досконалість. Узагальнено структурні компоненти культури,визначено складники та принципи культурологічної підготовки.

Саєнко Н. В. English for Metrology Students / Н. В. Саєнко, С. В. Понiкаровська ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 200 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-303-466-9.

Викладені питання метрології як науки про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способів досягнення необхідної точності, результатом якої є отримання кількісної інформації про властивості об`єктів із заданою точністю і достовірністю. Наведені загальні відомості про метрологію як наукову основу сучасної вимірювальної техніки, похибки вимірювань і опрацювання їх результатів.

Саєнко Н. В. English grammar and everyday speaking course : навч. посiб. з англ. мови / Н. В. Саєнко, С. В. Понiкаровська, Є. Б. Новiкова ; М-во освiти i науки, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2017. - 232 с. - ISBN 978-966-303-665-6.

Метою посібника, який складається з двох частин-граматичного курсу й курсу навчання розмовної мови на побутовому рівні, є формування навиків іншомовного повсякденного спілкування і використання базової нормативної граматики англійської мови.

Саєнко Н. В. Science and technology : навч. посiб. з англ. мови / Н. В. Саєнко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2016. - 180 с. - ISBN 978-966-303-648-9.

Метою посібника є навчання читання та розуміння науково-популярних текстів, засвоєння загальнонаукової лексики, формування навичок говоріння з широкого кола тем з галузі науки і техніки. Ефективне практичне оволодіння мовою забезпечується системою лексичних ікомунікативних вправ, що стимулюють інтерес і творчу діяльність тих, хто вивчає мову.

Саєнко Н. В. Cross-Cultural Communication : учб. посiб. з англ. мови / Н. В. Саєнко, С. В. Понiкаровська, О. В. Литвиненко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2015. - 200 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-303-673-1.

Посібник призначено для студентів з напряму підготовки «Міжнародна економіка». Метою посібника є систематизований виклад основних проблем і тем міжкультурної комунікації, формування практичних навичок і вмінь спілкування з представниками інших культур завдяки знайомству з особливостями вербальної, паравербальної, невербальної комунікації та практики в міжкультурному спілкуванні.

 

 

 

вівторок, 11.06.2019 10:46 Вік: 132 Днів