Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

День науки

День науки — професійне свято працівників науки України, яке відзначається щорічно у третю суботу травня. Мета цього свята — вшанування наукових традицій, досягнень вчених, якими ми цілком справедливо пишаємося, і на які покладаємо великі сподівання.

Науковці ХНАДУ, як складова наукового потенціалу України, роблять вагомий внесок у розвиток пріоритетних напрямів науки і техніки. В університеті працюють 68 докторів наук та 315 кандидатів наук, діють 22 науково-дослідні лабораторії. Результати фундаментальних і прикладних досліджень, що виконуються в ХНАДУ, спрямовані на використання нетрадиційних видів енергетики на транспорті; підвищення ефективності проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг; охорону навколишнього природного середовища в автомобільно-дорожньому комплексі; удосконалення методів господарського механізму функціонування підприємств автомобілебудування та автосервісу, методів планування і управління підприємствами; новітні та ресурсозберігаючі технології в енергетиці та промисловості; транспортні системи та інформаційно-комунікаційні технології на транспорті.

Наших вчених часто зовсім не цікавить, скільки часу і сил буде покладено на те чи інше наукове дослідження. Вони готові працювати понаднормово. Їх захоплює сам процес, а відкриття, яке той або інший звичайний учений може зробити, зовсім не зупиняє їх. Навпаки, це стає прекрасним приводом відпочити, усвідомлюючи щось нове, зібратися з силам і приступити до наступних, ще не досліджених кроків.

У професійне свято науковців ми поспішаємо приєднатися до привітань на адресу вчених. Бажаємо усім науково-педагогічним працівникам та молодим науковим дослідникам міцного здоров’я, невтомності у новаторському пошуку, втілення інноваційних проектів задля прогресу та розвитку! Нехай зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у душах української молоді врожаєм мудрості та натхнення.

 

 

Основи наукових дослiджень (методи, задачi, приклади) : навч. посiб. / [Н. Ю. Шраменко, О. В. Павленко, В. С. Наумов, О. В. Потапенко] ; пiд ред. Є. В. Нагорного ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2015. - 156 с. - ISBN 978-966-303-659-5.

Викладено основи використання імітаційного моделювання при вирішенні наукових задач: наведене загальне поняття про імітаційне моделювання, показані методи визначення числових характеристик випадкових величин, у тому числі – із використанням статистичних функцій MX Excel, представлені прийоми моделювання випадкових величин за відомими параметрами. Також наведені приклади: використання імітаційних моделей при вирішенні деяких науково-прикладних задач в області транспорту, обробки експериментальних даних та аналізу результатів експериментів при дослідженні транспортних систем та процесів. Призначено для студентів, аспірантів, наукових співробітників.

Технологiя наукових дослiджень (на прикладах автомобiльного транспорту) : навч. посiб. для студ. вузiв / В. П. Волков, М. А. Подригало, В. М. Мiщенко, М. М. Альокса ; М-во освiти i науки України; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2008. - 381 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-303-180-4.

Викладено технологію наукових досліджень. Наведено відомості про науку, методи обгрунтування теми теоретичних і експериментальних досліджень, засобів і способів вимірювань. Висвітлено питання планування та організації наукових досліджень. Призначено для студентів, магістрів технічних університетів, що здійснюють підготовку фахівців «Автомобілі  та автомобільне господарство», «Професійне навчання – Експлуатація та ремонт міського і автомобільного транспорту», «Метрологія, сертифікація та стандартизація», а також фахівців, що працюють у галузі конструювання, випробування та експлуатації автомобілів.

Мигаль В. Д. Органiзацiя, методи та викладання результатов наукових дослiджень : навч.-метод. посiб. / В. Д. Мигаль ; М-во освiти i науки України ; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2009. - 273 с. - ISBN 978-966-303-201-6.

Розглянуто організацію та структуру наукової діяльності в Україні, кваліфікаційні ознаки науковця, вибір теми і постановки задачі наукових досліджень. Висвітлено етапи наукових досліджень, процеси пізнання об’єкта, досліджень кваліфікаційних випускних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра та дисертаційної роботи, вимоги до обгрунтування актуальності наукової роботи та до аналізу літератури з обраної теми. Розглянуто основні методи теоретичних, фундаментальних, експериментальних, емпірічних та евристичних досліджень, вимоги до викладення результатів науково-дослідної роботи, наукових результатів, вкладів у науку, вимоги до обгрунтування й достовірності висновків, рекомендацій з реалізацій результатів досліджень.
Призначено для студентів, аспірантів, викладачів і науковців.

Туренко А. М. Оцiнка ефективностi гальмування транспортного засобу в структурi дослiдження дорожньо-транспортної пригоди : [монографiя] : присвяч. до 85-рiччя заснування ХНАДУ та 85-рiччя автомоб. ф-ту / А. М. Туренко, О. В. Сараєв ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 360 с. - ISBN 978-966-303-621-2.

Розглянуто сучасні показники аналізу дорожньо-транспортної пригоди та докладно подано процес гальмування транспортного засобу в контексті дослідження дорожньо-транспортної пригоди. Проаналізовано різноманітні теоретичні, експериментальні та експертні методи оцінки ефективності гальмування транспортного засобу. Наведено результати експериментальних досліджень з оцінки ефективності гальмування різних категорій транспортних засобів, а також саморобних спортивних та ретро автомобілів. Встановлено вплив тенденції розвитку конструкції гальмівної системи на ефективність гальмування транспортного засобу. Розроблено метод з оцінки ефективності гальмування транспортного засобу, який враховує не тільки експлуатаційні фактори, а і вплив на процес гальмування особливостей конструкції гальм, а саме наявності чи відсутності антиблокувапьної системи. Удосконалено та розроблено вимірювальну систему з оцінки ефективності гальмування транспортного засобу шляхом застосування сучасних аналогово-цифрових технологій. Зроблено наукові прогнози та наведені новітні технології дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Монографія призначена для фахівців з автотехнічних досліджень, аварійних комісарів та може використовуватись у межах програми підготовки студентів автодорожніх вищих навчальних закладів.

Подригало М. А. Новое в теории эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов : [монография] / М. А. Подригало. - Х. : НАВВ МВД Украины, 2013. - 221 с. - ISBN 978-966-8671-45-6.

У монографії, розрахованій на студентів, магістрантів і аспірантів автомобільної і тракторної спеціальностей вищих навчальних закладів, викладені нові сучасні погляди на теорію експлуатаційних властивостей автомобілів і тракторів. У роботі використані результати наукових досліджень автора і його учнів.

Механика шины : монография / [В. А. Перегон, В. А. Карпенко, Л. П. Гречко, Ю. П. Макеев, А. А. Загородний, А. Н. Левченко] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 404 c. - ISBN 978-966-303-381-5.

Наведено результати наукових досліджень у галузі механіки пневматичних шин та експлуатації автомобільного транспорту.
Матеріали монографії включають роботи, що були виконані співробітниками кафедри деталей машин і ТММ Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Розрахована на науково-технічних працівників у галузі автомобільного транспорту, а також студентів і аспірантів транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Реализация интеллектуальных функций в электронно-пневматическом тормозном управлении транспортных средств : монография / [А. Н. Туренко, В. И. Клименко, В. А. Богомолов, Л. А. Рыжих, Д. Н. Леонтьев, А. Н. Красюк, Н. Г. Михалевич] ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - 2-е изд. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 450 с. - ISBN 978-966-303-570-3.

Наведено результати наукових досліджень у галузі проектування автоматизованого гальмівного керування. На основі системного підходу розроблено методи розрахунку базових параметрів руху транспортного засобу при гальмуванні з автоматизованим гальмівним керуванням.
Матеріали монографії містять роботи, що були виконані співробітниками кафедри автомобілів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Розрахована на науково-технічних працівників та експертів у галузі автомобільного транспорту, а також студентів і аспірантів транспортних ВНЗ.

Дмитрiєв I. А. Управлiння економiчною безпекою автотранспортного пiдприємства : монографiя / I. А. Дмитрiєв, А. О. Близнюк, В. Ю. Онiсiфорова ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 215 с. - ISBN 978-966-303-523-9.

У монографії розглянуто теоретичні та практичні основи управління економічною безпекою підприємства автомобільного транспорту, сформовано методичні рекомендації щодо мінімізації ризику рейдерського захоплення підприємства як заходу з управління корпоративною складовою його економічної безпеки.
Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які досліджують питання управління економічною безпекою підприємницької діяльності, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Наумов В. С. Транспортно-экспедиционное обслуживание в логистических системах : монография / В. С. Наумов. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 218 с. - ISBN 978-966-303-446-1.

Представлені теоретичні підходи і практичні результати досліджень в області моделювання процесів транспортно-експедиційного обслуговування.
Для інженерно-технічних робітників, вчених і аспірантів, які спеціалізуються в області транспортної логістики і експедиційного обслуговування підприсмств і організацій.

Горбачов П. Ф. Моделювання вибору шляху пересування пасажирiв у мiських системах громадського транспорту : монографiя / П. Ф. Горбачов, О. В. Свiчинський ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2016. - 124 с. - ISBN 978-966-303-654-0.

Розглянуті питання побудови та застосування моделей вибору пасажиром шляху пересування в маршрутній мережі міста для розрахунку пасажиропотоків на громадському транспорті. Представлений новий метод визначення коефіцієнтів функції корисності шляху.
Для інженерно-технічних працівників, вчених і аспірантів, які займаються питаннями планування і моделювання роботи громадського транспорту.

Воронков А. И. Рабочий процесс автомобильного пневмодвигателя : монография / А. И. Воронков, И. Н. Никитченко ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 200 c. - ISBN 978-966-303-549-9.

Розглянуто досвід конвертування в пневмодвигун поршневого V-подібного чотиритактного бензинового ДВЗ, історія розвитку теорії і конструкції поршневих пневмодвигунів, методика і результати стендових випробувань дослідного зразка поршневого пневмодвигуна, що має золотниковий повітророзподільник обертового типу, методика і результати розрахунково-експериментального дослідження з метою вибору найбільш вигідних значень основних визначальних конструктивних параметрів цього двигуна за критерієм мінімальної питомої витрати стиснутого повітря.

Степанов О. В. Безпека автотранспорту та дорожнього руху в геопатогенних зонах : монографiя / О. В. Степанов. - Харкiв : С. А. М., 2015. - 552 с. - ISBN 978-966-617-7302-19-2.

У монографії доведено, що на роботу комплексної системи «Людина – Автомобіль – Середовище», крім технічних та дорожніх факторів, впливає безліч природних аномальних факторів, які перебувають у складному взаємозв’язку. З’ясовано, що геопатогенні зони, як аномальні прояви змінного  магнітного поля Землі, змінюють параметри магнітного поля  людини та істотно підвищують імовірність виникнення розладів її психофізіологічного стану. У зв’язку з цим, безпека автотранспорту та дорожнього руху системи ЛАДС розглядається автором з нової точки зору – через психофізіологічний стан людини як учасника дорожнього руху, що вносить в функціонування системи безпеки деяку невизначеність.
Монографію слід розглядати як спробу певного узагальнення численного обігу зібраного в науці матеріалу з досвіду вивчення енергоактивних і геопатогенних зон, як уявлення цього досвіду із суміжних наук в організацію безпеки автотранспорту та дорожнього руху.

Динамика колеса и устойчивость движения автомобиля : [монография] / У. А. Абдулгазис, А. У. Абдулгазис, Д. М. Клец, М. А. Подригало ; под ред. У. А. Абдулгазис. - Симферополь : "Диайпи", 2010. - 208 с. - ISBN 978-966-491-120-4.

Досліджено динаміку автомобільного колеса. Досліджено процеси, що протікають в зоні контакту одиночних і здвоєних коліс з дорогою. Проведено оцінку впливу нерівномірності динамічних радіусів коліс на стійкість руху автомобіля.
Видання розраховане на конструкторів автомобільних заводів, експлуатаційників, аспірантів, магістрів і студентів технічних університетів.

Внукова Н. В. Методологiя екологiчної безпеки комплексу АДС (автомобiль-дорога-середовище) : монографiя / Н. В. Внукова ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 194 с. - ISBN 978-966-303-350-1.

У роботі запропоновано системний підхід до розглядання впливу автомобіля і дороги на екосистеми придорожнього простору. Розроблено методологічні основи підвищення надійності й екологічної безпеки комплексу АДС. Проведена оцінка перспектив використання альтернативних видів палива та багатопаливних двигунів з метою забезпечення екологічної безпеки функціонування автотранспортної системи.
Розрахована на студентів старших курсів вищих технічних закладів, магістрів, аспірантів та наукових працівників.

Воронова Є. М. Розвиток навичок комунiкативної компетенцiї студентiв технiчних ВНЗ на основi проектної методики : монографiя / Є. М. Воронова ; М-во освiти та науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2014. - 152 с. - ISBN 978-966-303-605-2.

Розглянуто шляхи розвитку навичок комунікативної компетенції студентів технічних ВНЗ на основі проектної методики з метою навчання іноземної мови, обґрунтовуються і висвітлюються сучасні принципи і підходи до мовної підготовки студентів у вищій школі. Використання монографії у навчальному процесі сприятиме ґрунтовному засвоєнню студентами теоретичних знань і набуттю мовленнєвих навичок з іноземних мов. Призначено для студентів та аспірантів технічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов, методистів і фахівців із методики навчання іноземних мов.

 

 

 

Wednesday, 25.04.2018 08:53 Вік: 5 Років