Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

День екологічних знань

Екологічна освіта в багатьох країнах є пріоритетним напрямом навчання і виховання. Щорічно 15 квітня в багатьох країнах світу відзначається День екологічних знань. Він веде свою історію з 1992 року, коли на Конференції  ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії виживання і для стійкого розвитку людства.

Основна мета цього дня - просування екологічних знань і формування екологічної культури населення, інформування громадськості про стан справ в області екологічної безпеки та про стан навколишнього середовища, а також виховання і підготовка громадянина, який вміє мислити екологічно. Важливість екологічної освіти в сучасному світі вже ні у кого не викликає сумнівів і в багатьох країнах є пріоритетним напрямом навчання і виховання. Адже діяльність по формуванню екологічної культури населення та дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища - це запорука безпечного майбутнього для всього людства.

Термін «екологія» (від грецького «oikos» - будинок, притулок і «logos» - наука, вчення) був вперше введений в 1866 році німецьким біологом Ернстом Геккелем. У сучасному розумінні екологія - це наука про взаємини організмів між собою і з навколишнім середовищем. Тому, щоб досягти розумної рівноваги між зростаючими потребами людства та зубожінням природних надр, кожен в наш час повинен володіти мінімальною екологічною освітою.

У нашій країні екологічна просвіта та виховання є одним із пріоритетних напрямків роботи загальноосвітніх установ. Адже від екологічної культури підростаючого покоління залежить майбутнє всієї планети. Звичайно, вирішити глобальні екологічні проблеми можливо тільки спільними зусиллями на загальнодержавному і світовому рівні, але поліпшити екологію місця проживання під силу навіть одній конкретній людині. На честь сьогоднішнього свята в багатьох ВУЗах, школах, бібліотеках та наукових установах різних міст проходять різні конференції, семінари, виставки, свята, круглі столи та інші заходи, присвячені питанням екології та охорони навколишнього середовища. У більшості випадків ці заходи організовуються освітніми установами всіх рівнів в тісній взаємодії з органами влади, громадськістю, установами культури та ЗМІ. Велику роль відіграє також залучення всіх бажаючих в різні природоохоронні проекти і глобальні екологічні акції, які проходять у багатьох регіонах.

Важливо також відзначити, що День екологічних знань значимий не тільки для тих, хто займається екологічним освітою, а й для всіх жителів нашої планети, адже мова йде про безпечне життя в майбутньому всіх нас. Прищеплення екологічної культури сьогодні - запорука збереження здоров'я майбутніх поколінь!

 

 

Промислова екологiя : навч. посiб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, I. А. Соколовський та iн. - 2-ге вид., випр. i допов. - К. : Знання, 2012. - 430 с. - (Вища освiта ХХI ст.). - ISBN 978-966-346-854-9.

Висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості біосфери,подано характеристику основних джерел забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. Особлива увага приділяється характеристиці забруднень навколишнього природного середовища підприємствами гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Розглянуто основні методи і способи захисту навколишнього середовища на промислових підприємствах від хімічних, акустичних забруднень, електомагнітних та радіоактивних випромінювань, тощо. Проаналізовано методику проведення екологічної експертизи промислових об’єктів.

Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды : учеб. для студентов вузов / А. Н. Голицын. - М. : Оникс, 2007. - 332 с. - (Для среднего профессионального образования). - ISBN 978-5-486-00994-3.

Підручник відповідає зразковим програмами освітнього стандарту нового покоління за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів», також за іншими спеціалізаціями. Наведено дуже важливі в практичній роботі фахівців-екологів довідкові засоби і нормативи - гранично допустимі концентрації речовин, що забруднюють атмосферу, хімічних речовин в грунті, джерела забруднення атмосферного повітря, вимоги до питної води, дані про вплив якості води, стану грунту і шумових впливів на організм людини, а також форми ведення екологічної звітності на виробництві. Вперше в навчальній літературі описані методики розрахунку апаратів захисту природного середовища.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище : навч. посiб. для студ. вузiв / Л. Л. Товажнянський, Ю. Г. Масiкевич, В. Ф. Моїсеєв та iн. ; М-во освiти i науки України, НТУ "ХПI". - Чернiвцi : Зелена Буковина, 2005. - 281 с. - ISBN 966-84-10-41-6.

Діяльність людини направлена на оволодіння речовиною, енергією і інформацією – основоположними елементами матеріальної і духовної бази любої суспільної формації. Новий підхід у відносинах людини і природи засновується на ідеї єдиного, збалансованого і відповідального управління соціальними і природними процесами.  У посібнику викладено основи екологічного нормування в Україні, наведено форми та критерії оцінки якості навколишньго середовища, розглянуто комплексний підхід при визначенні гранично допустимих навантажень на екосистеми, додаються існуючі нормативи якості довкілля України, викладено методи управління в галузі охорони навколишнього середовища.

Заверуха Н. М. Основи екологiї : навч. посiб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 3-є вид. - К. : Каравела, 2013. - 288 с. - ISBN 966-8019-51-2.

Всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище  в умовах сучасної екологічної ситуації. Посібник знайомить з еколого-економічними проблемами використання природних ресурсів, економічними методами регулювання раціонального природокористуваня, методами управління процесами природокористування, тощо. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, вчителів, а також всіх, хто цікавиться сучасними екологічними проблемами.

Макарова Н. С. Економiка природокористування : навч. посiб. для студ. вузiв / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармiдер, Л. В. Михальчук. - К. : Центр учеб. лит., 2007. - 319 с. - ISBN 978-966-364-507-0.

На сучасному стані розвитку людства треба мати досвідчених спеціалістів у галузях екології і економіки, які втілювали б в життя принципи раціонального природокористування і створювали передумови для формування в населення елементів сучасного світогляду і розуміння важливості та необхідності ощадливого поводження себе в навколишньому природному середовищі. Навчальний посібник має на меті формування у читачів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визначати рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Основи екологiї : пiдруч. для студ. вузiв / О. В. Солошенко, А. М. Фесенко, С. I. Кочетова та iн. - Х. : Парус, 2008. - 369 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-8482-75-5.

У підручнику викладено основи загальної екології. Згідно до найновіших наукових даних розкрито механізми антропогенного вкладу на довкілля і його наслідки, Для можливості забезпечення екологічної рівноваги розглянуто напрямки екологізації сільськогосподарського виробництва, утилізації відходів, раціонального використання атмосферного повітря, водних ресурсів, природних ландшафтів, безпеки харчових продуктів та електромагнітних полів. Висвітлено принципи організації та регулювання екологічно безпечного виробництва. Адресований студентам інженерних спеціальностей ВНЗ, та всім читачам, які цікавляться питаннями гармонізації відносин людини і довкілля.

Основи екологiї та економiка природокористування : навч. посiб. / [О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький]. - 3-є вид., перероб. i доп. - Суми : Унiв. кн., 2016. - 592 с.-(Бiблiотека економiчних наук). - ISBN 978-966-680-337-8.

У навчальному посібнику розглядаються питання екології навколишнього природного середовища  та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людини на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів. Теоретичні положення підкріплені фактичними розрахунками.

Грицик В. Екологiя довкiлля. Охорона природи : навч. посiб. для студ. вузiв / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрiй. - К. : Кондор, 2011. - 290 с. - ISBN 978-966-351-214-3.

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з екологіїї, соціоекології, охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організміві їх сукупностей між собою та навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини і довкілля в Україні.

Бровдiй В. М. Закони екологiї : навч. посiб. / В. М. Бровдiй, О. О. Гаца ; М-во освiти i науки України, нац. пед. ун-т. - К. : Освiта України, 2007. - 378 с. - ISBN 978-966-8847-37-0.

У посібнику розглянуто близько 300 енергетичних, системних, еволюційних, біологічних, соціально-економічних, геофізичних і геохімічних законів, принципів, правил екології, висвітлено їх зміст, сфери дії і зв’язки з іншими законами природи і практикою природокористування. Близько 50 екологічних закономірностей встановлено вперше. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, вчителів, філософів, соціологів  - всіх, хто цікавиться сучасними екологічними проблемами.

Основи екологiї. Екологiчна економiка та управлiння природокористуванням : пiдручник / за заг. ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Унiв. кн., 2016. - 759 с. - (Бiблiотека "Економiчна освiта". Серiя "Сталий розвиток"). - ISBN 978-966-680-189-2.

Матеріал присвячений основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні питання екології, основні законодавчі засади природокористування в Україні, економічні механізми і принципи управління в природокористуванні, проаналізовано інстументарій економічної оцінки природних ресурсів, досліджено економічну природу і вплив на екосистеми екологічних ризиків. Запропоновано ефективні напрями вдосконалення механізмів та інструментів в нових умовах господарювання. Книга може бути використана спеціалістами та фахівцями неурядових організацій екологічного напряму.

Українсько-росiйсько-англiйський словник з екологiї та природоохоронної дiяльностi : [навч. посiб.] / [Є. М. Воронова, Н. В. Внукова, Н. I. Черкашина] ; М-во освiти та науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 542 с. - ISBN 978-966-303-606-9.

Словник складається з 8809 спеціальних термінів та словосполучень. Призначено для студентів факультетів екології та охорони навколишнього середовища, магістрів, аспірантів, перекладачів та наукових працівників.  Також є корисним навчально-довідковим матеріалом з ландшафної екології, охорони навколишнього середовища, біогеохімії, заповідної справи, тощо. Словник може бути використаний спеціалістами та фахівцями неурядових організацій екологічного напряму. Також  адресований всім читачам, які цікавляться питаннями гармонізації відносин людини і довкілля та сучасними екологічними проблемами.

Моделювання i прогнозування стану довкiлля : пiдручник / за ред. В. I. Лаврика. - К. : Академiя, 2010. - 397 с. - ISBN 978-966580-310-2.

Інтенсивний антропогенний вплив на довкілля поставив людство перед необхідністю збереження природних систем, запобігання їх руйнування. Одна з передумов цього – моделювання і прогнозування спричинених людською життєдіяльністю процесів у природі. Використання з цією метою розкритих у пропонованому підручнику математичних та імітаційних методів моделювання і прогнозування конкретизує розуміння усього, що відбувається і може відбутися у водних системах, атмосфері, грунтах, рослинному середовищі, наслідків людського втручання в них, прагматизує оцінки і висновки, допомагає знаходити оптимальні технічні, технологічні, організаційні природоохоронні рішення. Адресований усім фахівцям, які займаються екологічною політикою, аналізом явищ, тенденцій у соціальній, природній сферах, усіх небайдужих до збереження і охорони довкілля.

Бойчук Ю. Д. Екологiя i охорона навколишнього середовища : навч. посiб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-те вид., випр. i допов. - Суми : Унiв. кн., 2016. - 316 с. - ISBN 978-966-680-328-6.

Посібник призначений дії екологічних факторів у біосфері, викликаних антропогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища – вчення про біосферу, уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини. Розглянуті особливості існування живих організмів в умовах антропогенної трансформації біосфери. Значна увага приділена впливу забруднювачів навколишнього середовища на здоров’я людини. Визначені основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи. Посібник розрахований на усіх, хто не байдужий до екологічних проблем світового масштабу і, зокрема, України.

 

 

 

Friday, 30.03.2018 07:54 Вік: 5 Років